Teorija organizacije

649 Teorija organizacije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • preizkusi razumevanje organizacije ter procesov v sodobnem poslovnem okolju,
 • razčleni možnosti reševanja organizacijsko delovnih problemov
 • organizacijske probleme reši z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • poišče ključne elemente za doseganje odličnosti v organizaciji,
 • odkrije in uporabi organizacijske rešitve.

Kompetence

 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj pri razvoju teorije organizacije
 • razumevanje splošne strukture teorije in prakse organizacije ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov organizacije
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov in/ali storitev.

2. Vsebina predmeta

 • Kaj je teorija org. in pojmovanja org.
 • Strukture organiziranosti
 • Razvoj organizacijske znanosti
 • Predhodna proučevanja organizacije
 • Klasična teorija organizacije
 • Neoklasična teorija organizacije
 • Moderna teorija organizacije
 • Teorija učeče se organizacije
 • Teorije kakovosti
 • Teorija organizacijskega razvoja
 • Teorije organizacijske odličnosti
 • Plan organiziranosti

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š.: Teorija organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2014, 430 str.
 • Ivanko, Š.: Temelji organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, drugo poglavje
 • DAFT, Richard L.: Organization Theory & Design. West Publishing Company, New York, 2013, izbrana poglavja, 80 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni razumeti in obvladovati interakcijsko delovanje dejavnikov, ki vplivajo na delovanje organizacije.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje (individualno ali skupinsko delo)
 • seminarsko delo
 • študija primera
 • e-učenje
 • tutorstvo (za individualno učenje)

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni (ali ustni) izpit (100 %)