Temelji ekonomije

648 Temelji ekonomije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Tatjana Jovanović

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • spozna osnovne ekonomske probleme in načine njihovega reševanja,
 • spozna temeljne teoretične mikroekonomske in makroekonomske probleme,
 • poveže teoretične ekonomske probleme z značilnostmi slovenske tržne družbe,
 • analizira in ovrednoti odločitve in ukrepe ekonomskih politik, posebno na področju javnega sektorja,
 • analizira soodvisnost gospodarstva in javnega sektorja.

Kompetence
Študent:

 • je sposoben presojati strukturo in delovanje trgov in narodnega gospodarstva,
 • je sposoben analizirati različne vrste tržnih struktur na praktičnih primerih,
 • je sposoben samostojno presoditi ukrepe   ekonomskih politik na področju javnega sektorja,
 • je sposoben povezati zakonitosti blagovnega gospodarstva, teorije produkcije, vloge države z ekonomskimi problemi sodobnih gospodarstev,
 • je sposoben analizirati primere iz prakse

2. Vsebina predmeta

 • Ekonomska znanost
 • Ekonomski problem družbe in posameznika
 • Tržni mehanizem (povpraševanje in ponudba)
 • Monopol in oligopol
 • Modeli tržne strukture v praksi in podjetništvo
 • Makroekonomija
 • Bruto domači proizvod
 • Zaposlenost in inflacija
 • Zunanjetrgovinska politika
 • Tečajna politika in plačilna bilanca
 • Denarna politika
 • Fiskalna politika

3. Temeljna literatura in viri

  • SETNIKAR CANKAR, Stanka, HROVATIN, Nevenka(2007). Temelji ekonomije. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • ARISTOVNIK, Aleksander et al. (2007). Temelji ekonomije – vprašanja in primeri z rešitvami. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • ARISTOVNIK, Aleksander et al. (2012). Temelji ekonomije – vprašanja in primeri z rešitvami II. del. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • PRAŠNIKAR, Janez, DOMADENIK, Polona, KOMAN, Matjaž. (2015). Mikroekonomija. Ekonomska fakulteta, Ljubljana. (izbrana poglavja).
  • HROVATIN, Nevenka. (2009). Temelji mikroekonomije. Ekonomska fakulteta, Ljubljana. (izbrana poglavja).
  • TAJNIKAR, Maks. (2015). Makroekonomika. Ekonomska fakulteta, Ljubljana. (izbrana poglavja).
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. (2010). Economics.McGraw-Hill, New York. (izbrana poglavja iz tematike mikroekonomije in makroekonomije).

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent:

  • je usposobljen za razumevanje osnovnih ekonomskih problemov in zakonitosti ter jih povezuje z drugimi predmeti,
  • je usposobljen za obravnavo določenih ekonomskih vprašanj oz. problemov, jih strokovno obdelati ter ugotovitve posredovati drugim,
  • je usposobljen za komuniciranje o ekonomskih idejah in argumentih ter  uporabo le-teh na področju aktivnosti javnega sektorja,
  • je usposobljen za branje splošnih gospodarskih dokumentov, opredelitev ekonomskih vprašanj, jih postaviti v perspektivi, ovrednotiti trditve in posledice iz vidika javnega sektorji

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanje
  • Vaje
  • E-učenje

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (100 %)