Strateški management v javnem sektorju I

790 Strateški management v javnem sektorju I

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • Prepozna uporabnost različnih tehnik strateškega načrtovanja.
 • Loči posebne okoliščine strateškega načrtovanja v javnih organizacijah.
 • Reši konkreten strateški problem v izbranih organizacijah.
 • Uporabi pridobljena znanja za potrebe oblikovanja konkretnih strategij, vizij in poslanstev v javnih organizacijah.

Kompetence:

 • Razumevanje vsebine, funkcij in orodij strateškega managementa.
 • Poznavanje razlik pri strateškem managementu v javnem in zasebnem sektorju.
 • Poznavanje procesa strateškega načrtovanja.
 • Sposobnost oblikovanja strategije organizacije in njene vizije in poslanstva.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem strateškega managementa
 • Strateški management in strateško načrtovanje
 • Narava strateškega managementa v javnem sektorju
 • Faze in cikel strateškega managementa
 • Zunanje in notranje okolje sistemov in formulacija strategije
 • Tipologija strategij – sodelovanje, združevanje, internacionalizacija, poslovna strategija itd.
 • Kultura in politika strateškega managementa
 • Ocenjevanje, izbor in udejanje strategij
 • Strateško vodenje in podjetništvo
 • Kontrola in pregled strategij
 • Posebnosti strateškega managementa v nepridobitnih organizacijah
 • Strateška država

3. Temeljna literatura in viri

  • Pevcin, P. & Bogilović, S. Strateški menedžment v javnem sektorju. Fakulteta za upravo, 2017.
  • Bryson, JM. Strategic planning for public and nonprofit organizations. 4. izdaja. Jossey-Bass Publishers, 2011.
  • Rainey, HG. Understanding and managing public organizations. 4. izdaja. Jossey-Bass Publishers, 2009

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent je sposoben razumeti pomen strateškega načrtovanja v javnih organizacijah, zmožen pa je tudi identifikacije in reševanja strateških problemov v organizaciji. Študent je zmožen tudi zbrati in interpretirati ustrezne podatke iz poslovanja, ki so potrebni za oblikovanje presoj od problemih v organizaciji, po zaključku študija.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • študija primera
  • problemsko učenje
  • seminarska naloga
  • delavnice
  • e-učenje

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit (50 %)
  • Seminarska naloga (30 %)
  • Delavnice z domačo nalogo (20 %)