Ravnanje z ljudmi v upravi

785 Ravnanje z ljudmi v upravi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Jernej Buzeti

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • razume pomen ureditve področja ravnanja z ljudmi za delovanje javne uprave
 • preizkusi različne metode in tehnike ravnanja z ljudmi v upravi
 • razvije sposobnost promocije in uporabe znanja tega predmetnega področja v javni upravi.

Kompetence:

 • sposobnost razumevanja različnih modelov ravnanja z ljudmi v organizaciji
 • sposobnost oblikovanja modela ravnanja z ljudmi v konkretni organizaciji javne uprave
 • obvladovanje vsebin, metod in tehnik ravnanja z ljudmi

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovno teoretična izhodišča
 • Človeški viri v javni upravi
 • Vrednotni okvir delovanja javnega uslužbenca
 • Oblikovanje dela
 • Temeljni procesi in funkcije ravnanja z ljudmi
 • Delovna uspešnost
 • Sistem plač in nagrad v javni upravi
 • Usposabljanje in razvoj zaposlenih
 • Motiviranje javnih uslužbencev
 • Konflikti v javni upravi
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Človeški viri v prihodnosti

3. Temeljna literatura in viri

  • Armstrong Michael, Taylor Stephen: Armstrong's Handbook of Human Resource Management. Kogan Page, London, 2014.
  • Boxall, P.,Purcell,J. Wright, P.: Human resource management, Oxford university press 2007
  • Brejc, M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, 2.dopolnjena izdaja, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004
  • Stare, J. (ur.) (2012). Izzivi in priložnosti zdravega delovnega okolja. Ljubljana: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent razume pomen ravnanja z ljudmi v javni upravi ter svojstven položaj javnih uslužbencev. Pozna in razume teoretske osnove področja človeških virov.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • seminar
  • seminarsko delo
  • (skupinska) predstavitev
  • študija primera
  • problemsko učenje
  • e-učenje
  • individualne konzultacije

  6. Načini ocenjevanja

  • pisni izpit in/ali ustni izpit, ki se lahko opravi z dvema kolokvijema (pogoj: pozitivna ocena izpita/obeh kolokvijev) (60 %)
  • aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje, test, esej), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela) (40 %)

  Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).