Pravna ureditev javne uprave

653 Pravna ureditev javne uprave

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

   • spoznati temelje pravne ureditve javne uprave in javnega sektorja ter njunih posameznih delov,
   • pridobiti sistemsko in normativno podlago na področju javnega sektorja in javne uprave kot temelja za razumevanje in s tem učinkovitejši študij pri ostalih, bolj specializiranih predmetih (upravni postopek, javne službe, lokalna samouprava itd.).

   Kompetence:

     • sistemsko poznavanje in razumevanje javne uprave in širšega javnega sektorja in pravnega okvira za njuno delovanje,
     • sposobnost iskanja specifičnih informacij v pravnih in drugih virih,
     • sposobnost umeščanja novih informacij v kontekst upravne znanosti, pravnega sistema, sistema javne uprave in širšega javnega sektorja,
     • razvoj veščin in spretnosti v uporabi pravnega znanja na področju javne uprave in širšega javnega sektorja,
     • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemovs področja pravne ureditve javne uprave in širšega javnega sektorja,
     • usposobljenost za spremljanje sprememb in novosti v pravni ureditvi področja.

      2. Vsebina predmeta

       • Temeljni pojmi (javno upravljanje, javni sektor, javna uprava, državna uprava)
       • Vlada (pojem, funkcije, sestava, procesi)
       • Državna uprava (funkcije, organizacija, teritorialna dekoncentracija, načela delovanja, procesi)
       • Nedržavna uprava (javno pooblastilo, privatizacija izvajanja upravnih nalog)
       • Lokalne uprave
       • Javne službe
       • Ljudje v upravi (funkcionarji in javni uslužbenci)
       • Materialni vidik javne uprave (premoženje in financiranje)
       • Nadzor delovanja javne uprave (upravni, sodni, parlamentarni in druge oblike)

       3. Temeljna literatura in viri

       • Rakar, Iztok, Tičar, Bojan (2017): Pravo javne uprave. Fakulteta za upravo, Ljubljana, cca. 255 strani.
       • Virant, Gregor (2009): Javna uprava. Fakulteta za upravo, Ljubljana, cca. 80 strani.
       • Bugarič, Bojan et. al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, izbrana poglavja, cca. 100 str.
       • Peters, G. B., Pierre, J. (eds.) (2014): The SAGE Handbook of public administration (2nd ed.), SAGE Publications Ltd., izbrana poglavja, cca. 100 str.
       • Massey, A., Johnston, K. (eds.) (2014): The international handbook of public administration and governance,     Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, izbrana poglavja, cca. 50 str.

       4. Predvideni študijski rezultati

       Študent v okviru predmeta spozna pomen, strukturo, funkcije, principe delovanja in procese javne uprave in javnega sektorja kot celote in njunih posameznih delov, s poudarkom na pravni ureditvi le-teh.

       5. Metode poučevanja in učenja

       • predavanja
       • vaje
       • e-učenje
       • študija primera
       • debata

       6. Načini ocenjevanja

       • študij primera (20 %)
       • Pisni in/ali ustni izpit (80 %)