Pravna ureditev Evropske unije

646 Pravna ureditev Evropske unije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Verica Trstenjak

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent razume vsebine na področju pravne ureditve Evropske unije kot mednarodne organizacije, na katero je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic.
 • Študentje razumejo pravni in operativni okvir EU, ki sta temelj razumevanja politike EU ter tako pridobijo osnovo za vse nadaljnje predmete povezane z EU.
 • Študent razlikuje podrobnosti in razlike med pravnim sistemom EU in pravnim sistemom Slovenije.

Kompetence:

 • Usposobljenost kritične presoje razmerja Slovenija – EU, razlike med obema pravnima sistemoma…
 • Usposobljenost za strokovna dela v okviru zadev Evropske unije.
 • Usposobljenost za sodelovanja pri izvrševanju pravnih aktov, zlasti uredb in direktiv EU.

2. Vsebina predmeta

  • Uvod: zgodovina
  • Ustanovitvene pogodbe Evropske unije in njihove dopolnitve
  • Institucionalna ureditev Evropske unije:
   •    Evropski parlament
   •    Evropski svet
   •    Evropska komisija
   •    Svet Evropske unije
   •    Sodišče Evropske unije
   •    Drugi organi
  • Pravni red Evropske unije
  • Pravno varstvo v EU
  • Temeljne pravice v EU
  • Temeljne svoboščine v EU
  • Sprejemanje odločitev v Evropski uniji
  • Državljanstvo EU
  • Položaj države članice v Evropski uniji - Republika Slovenija in Evropska unija
  • Prihodnost EU (Brexit in drugi problemi)
  • Druge aktualne teme

  3. Temeljna literatura in viri

  • Trstenjak/Brkan: Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 840
  • Trstenjak: Temeljne pravice v EU in vpliv Sodišča EU, v zborniku za prof. Ernesta Petriča; Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, 2016, 193-211
  • Pravni viri EU (pogodbe, Listina EU, uredbe, direktive) in sodna praksa Sodišča EU

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent pridobi temeljno teoretično in pozitivno pravno znanje o Evropski uniji. Na podlagi tega znanja lahko razume pravno ureditev te organizacije in njeno delovanje ter njeno razvojno odprtost. Hkrati omogoča nadgradnjo znanja o EU pri drugih predmetih.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • priprava na predavanja
  • predavanje
  • priprava na seminar
  • seminar
  • študija primera
  • simulacija obravnave

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit (100 %)