Management v javnem sektorju

663 Management v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • Zna uporabiti temeljna menedžerska znanja za potrebe odločanja v javnem sektorju,
 • Uporabi ključne elemente za dosego učinkovitega in uspešnega menedžiranja,
 • Zna uporabiti metode odločanja za reševanje problemov,
 • Razlikuje menedžerske probleme v javnem in zasebnem sektorju,
 • Prepozna pomen razvoja menedžementa v javnih organizacijah.

Kompetence

 • razumevanje menedžmenta v javnem in zasebnem sektorju,
 • razumevanje vpliva makro in mikro elementov na delovanje in menedžment v javnem sektorju,
 • sposobnost obvladovanja procesa odločanja in uvajanja sprememb v organizacijah,
 • razumevanje konceptov učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v javnem sektorju,
 • sposobnost razvijanja menedžmenta in uvajanja sprememb v javnem sektorju

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v management javnega sekotorja
 • Tehnike in funkcije managementa
 • Proces odločanja
 • Razmejitev med javnimi, zasebnimi in nepridobitnimi organizacijami ter posebnosti managementa in organizacije v javnem sektorju
 • Ideologija novega javnega managementa
 • Merjenje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju
 • Zagotavljanje kakovosti v javnih organizacijah
 • Analiza okolja javnih organizacij, institucionalni izomorfizem in hibridne organizacije
 • Politika in management javnih organizacij
 • Strategije in spremembe v javnih organizacijah
 • Management v nepridobitnih organizacijah
 • Trženje v javnih in nepridobitnih organizacijah

3. Temeljna literatura in viri

  • PEVCIN, P. (2011). Menedžment javnega sektorja. Fakulteta za upravo, 2011.
  • RAINEY, Hal G. (2009). Understanding and Managing Public Organizations. 4th Edition. Jossey Bass. Chapters 1-5, 13-14.
  • WORTH, Michael J. (2009). Nonprofit Management: Principles and Practice. SAGE, London. Chapters 1-9.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent je usposobljen strukturirati in reševati menedžerske probleme v javnih organizacijah ter pozna potrebne veščine za učinkovito odločanje in uvajanje sprememb v delovanju javnih organizacij po zaključku predmeta.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • projektno delo
  • seminarska naloga
  • skupinska predstavitev
  • študija primera
  • problemsko učenje
  • e-učenje

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit (80 %)
  • Seminarska naloga (20 %)