Kvantitativne metode

784 Kvantitativne metode

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • uporabi statistične in druge kvantitativne metode za reševanje različnih vsebinskih problemov na področju ekonomike javnega sektorja,
 • na primeren način obravnava kvantitativne pojave v javnem sektorju,
 • razume in zna oceniti smotrnost in učinkovitost delovanja javnega sektorja,
 • analizira in napoveduje učinke, projektov in ukrepov.

Študent je usposobljen za:

 • kritično vrednotenje, analizo in napovedovanje učinkov politik, projektov in ukrepov,
 • presojanje smiselnosti dobljenih rezultatov in primernosti uporabljenih metod,
 • oblikovanje kvantitativnih modelov, na osnovi opisanih pojavov in podanih podatkov, ki opredeljujejo parametre modela, na osnovi dobljenih rezultatov uporabljenega modela na transparenten način prikaže in interpretira pomen rezultatov izračunov,
 • uporabo (prenašanje) kvantitativnih metod na različna področja javnega sektorja, iskanja razumevanja in uporabe novih metod, ki so primerne za kvantitativno analizo problemov javnega sektorja,
 • kritično obravnavo in vsebinsko interpretiranje obravnavanih pojavov v luči realnih življenjskih situacij.

2. Vsebina predmeta

 • Priprava in analiza podatkov v SPSS
 • Od raziskovalnih vprašanj do hipotez
 • Preizkušanje hipotez
 • Regresijsko modeliranje
 • Faktorska analiza
 • Primerjalno ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti
 • Kazalniki kot osnova oblikovanja ciljev in merjenja uspešnosti
 • Obrestno obrestni račun in rentno varčevanje
 • Ekonomska evalvacija investicijskih projektov
 • Optimizacija delovanja v javnem sektorju
 • Matrični račun in linearno programiranje
 • Metoda ovijanja podatkov

3. Temeljna literatura in viri

  • BENČINA, Jože, UMEK, Lan (2016). Kvantitativne metode za podporo javnemu upravljanju. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • DEVJAK, Srečko (2008).Kvantitativne metode za analize v upravi. 3. ponatis. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • LUCEY, Terry (2002).Quantitative Techniques, 6. izdaja (poglavja 1-3 in 16-31). ACCA, London.
  • COOMBS, Hugh Malcolm, JENKINS, David Ellis (2002).Public sector financial management, 3. Izdaja (poglavja 4, 7-9). Chapman&HALL, London.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študentje:

  • so zmožni oblikovati modele in  spreminjati parametre modela skladno s spreminjanjem obravnavanih procesov,
  • znajo ovrednotiti in pojasniti spremembe dobljenih rezultatov izračunov,
  • so zmožni uporabiti kvantitativne metode za merjenje učinkovitosti, ekonomičnosti in uspešnosti storitev
  • znajo oceniti z metodo cost-benefit analize ekonomske rezultate investicijskih projektov,
  • znajo opraviti enostavno benchmarking analizo.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanja
  • vaje
  • seminarska naloga
  • e-učenje

  6. Načini ocenjevanja

  • pisni in/ali ustni izpit (80 %)
  • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (20 %)