Informatizacija poslovnih procesov

786 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tina Jukić

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent se izobrazi za razumevanje vloge poslovnih procesov v upravnem poslovanju in njihovega pomena za učinkovitost le-tega
 • študent se izobrazi s koncepti, tehnikami in metodami analize, načrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravi
 • študent se izobrazi z organizacijskimi vidiki ter osnovami projektnega pristopa pri razvoju informacijskih sistemov

Kompetence

 • razumevanje analize poslovnih procesov ter njihove informatizacije
 • samostojna kritična analiza poslovnih sistemov in poslovnih procesov
 • sposobnost racionalizacije, prenove v funkciji nadaljnje informatizacije ter razvoja informacijskega sistema na logični ravni
 • opredelitev informacijskih potreb uporabnikov ter njihovo modeliranje
 • sodelovanje ali samostojno vodenje dela pri projektih prenove in informatizacije poslovnih procesov

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovno teoretična izhodišča
 • Analiza poslovnega sistema v kontekstu informatizacije
 • Izbrane metode in tehnike za analizo različnih pogledov na poslovni sistem
 • Pristopi k načrtovanju in gradnji informacijskih sistemov
 • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov s poudarkom na logični zasnovi
 • Ključni dejavniki uspeha pri informatizaciji poslovanja
 • Metode in tehnike za zajem uporabniških zahtev
 • Pristopi k modeliranju postopkov
 • Pristopi k modeliranju podatkov
 • Predstavitev najpomembnejših podatkovnih modelov
 • Vrednotenje projektov informatizacije
 • Vodenje projektov informatizacije

3. Temeljna literatura in viri

  • Kovačič A., Bosilj-Vukšič V. (2005). Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Založba.
  • Sharp, A., McDermott, P. (2009). Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development, 2nd Edition. Norwood, MA: Artech House, Inc.
  • Kovačič, A., Vintar M. (1994). Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. Ljubljana: DZS.
  • Shelly, G. B. et al. (2008). Systems Analysis and Design. Boston: Course Technology, Cengage Learning.
  • Ritchie, C. (2008). Database Principles and Design. London: Cengage learning EMEA.
  • LEBEN, Anamarija, JUKIĆ, Tina. Metode in tehnike za podporo procesni usmerjenosti organizacij. V: DEČMAN, Mitja (ur.). Javna uprava kot gonilo družbe : e-zbornik člankov. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2017, ilustr. www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/Zalozba/DSU2017_E-zbornik_clankov.pdf. [COBISS.SI-ID 5100206]
  • Vsebine v e-učilnici/E-learning materials in Moodle.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent je sposoben samostojne kritične analize poslovnih procesov v organizaciji, opredeliti njihove informacijske potrebe, samostojno voditi ali sodelovati v projektih vsebinske zasnove oziroma specifikacije IS v upravi.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • seminarska naloga
  • (skupinska) predstavitev
  • medpredmetno povezovanje
  • e-učenje
  • konzultacije

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit in/ali ustni izpit (50 %)
  • Seminarska naloga z zagovorom (50 %)