Ekonomika javnega sektorja

657 Ekonomika javnega sektorja

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent zna rešiti ekonomske probleme s področja javnega sektorja in poišče tudi različne načine njihovega reševanja
 • študent poišče ključne elemente delovanja javnega sektorja in razlike glede na delovanje zasebnega sektorja
 • študent analizira osnovne ekonomske probleme delovanja javnega sektorja z narodnogospodarskega in mikroekonomskega vidika
 • študent razčleni temeljne ekonomske elemente delovanja javnega sektorja
 • študent poišče podobnosti in razlike med delovanje javnega sektorja Slovenije in tujih narodnih gospodarstev, s poudarkom na Evropski uniji

Kompetence:

 • študent bo razumel ekonomske probleme družbe, povezane z delovanjem javnega sektorja (npr. javnih institucij, javnih dobrin, eksternalij itn.)
 • študent bo sposoben povezovati in prenašati pridobljeno znanje v prakso
 • študent bo sposoben razložiti in primerjati dogajanja na področju javnega sektorja
 • študent razume primere iz prakse delovanja javnega sektorja
 • študent je sposoben uporabljati in prenašati pridobljena znanja ekonomije na sodelavce ter načrtovati in izvajati lastna poglobljena raziskovanja
 • študent je sposoben iskati informacije s področja ekonomike javnega sektorja
 • študent je sposoben uporabiti pridobljene informacije

2. Vsebina predmeta

 • Obseg in značilnosti javnega sektorja
 • Vloga in ekonomski pomen javnega sektorja
 • Javne dobrine in eksternalije
 • Teorija javne izbire
 • Privatizacija in regulacija javnega sektorja
 • Javno-zasebno partnerstvo
 • Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju
 • Reforme javnega sektorja
 • Centralizacija in decentralizacija javnega sektorja
 • Evropska unija in javni sektor
 • Teorije rasti javnega sektorja
 • Politika javnih izdatkov in praktični primeri

3. Temeljna literatura in viri

 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka et al. (2008). Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje. Ljubljana: Fakulteta za upravo (brez poglavij o proračunskem financiranju), 230 str.
 • BAILEY, Stephen J. (2002). Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice. Palgrave, Houndmills, (izbrana poglavja), 250 str.
 • STIGLITZ, J. E., and ROSENGARD, J. K. (2015). Economics of the Public Sector: Fourth International Student Edition. WW Norton & Company. (izbrana poglavja) 70 str.
 • ROBBINS, D. (ur.) (2005). Handbook of Public Sector Economics. Taylor and Francis, (izbrana poglavja), do 120 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni razumeti, opisati in ovrednotiti različne ekonomske vidike delovanja javnega sektorja programe. Na podlagi pridobljenega znanja bodo študenti poznali in razumeli tudi glavne teoretske koncepte in modele, sposobni bodo analizirati vpliv javnih izdatkov na gospodarstvo, razpravljati o različnih vprašanjih, povezanih z delovanjem javnega sektorja, in bodo zmožni opraviti empirično raziskavo ter interdisciplinarno pristopiti k reševanju problemov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (100 %)