Angleški jezik I

651 Angleški jezik I

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Vaje: 75
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: Manica Danko, MA TESOL

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • osvoji strokovno angleško besedišče in zna govoriti,  pisati o znanih temah iz področja študija ter razume govor in prebrana besedila o strokovnih temah s področja upravnih ved,
 • argumentirano zagovarja svoje ideje v tujem jezik,
 • razvije besedišče angleškega jezika 
 • samostojno govori in piše o temah s področja upravnih in ved,
 • razume medkulturne posebnosti svojih sogovorcev v različnih kulturnih okoljih evropskega prostora,
 • v procesu vseživljenjskega učenja uporablja tuj jezik kot orodje za pridobivanje znanja,
 • zna uporabljati IKT sredstva in jezikovna orodja za pridobivanje informacij in znanj v angleškem jeziku.

Kompetence

 • govorna in pisna zmožnost v angleškem jeziku ter bralno in slušno razumevanja v angleškem jeziku za komunikacijo v zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah,
 • zmožnost usvajanja strokovnega besedišča in slovnice ter oblike besedne komunikacije v različnih registrih stroke,
 • zmožnosti razumeti govor, nadaljevati in razvijati strokovni pogovor,
 • zmožnost branja ustreznih strokovnih besedil in njihove interpretacije kot strokovnjak s področja upravne vede,
 • zmožnost učiti se jezika kot del stalnega strokovnega usposabljanja,
 • pozitiven odnos do tujega jezika in strpnega odnosa do govorcev tujega jezika, tujih kultur in njihovih posebnosti.

2. Vsebina predmeta

 • Strategije za učenja angleškega strokovnega besedišča
 • Medkulturni kontekst in angleški jezik
 • Interpretacija strokovnih besedil za študij v angleškem jeziku
 • Struktura  stavka in odstavka v strokovnih besedilih
 • Pisanje besedil v akademskem diskurzu
 • Povzemanje besedil za študij
 • Definiranje strokovnih terminov in pojmov
 • Uporaba slovarjev in terminoloških baz
 • Značilnosti formalnega pisnega sporočanja
 • Oblikovanje poklicnih profilov v javnem sektorju
 • Prijava na delovno mesto
 • Značilnosti formalnega sporazumevanja na  razgovoru za službo
 • Pravna besedila in besedišče
 • Pisni akademski jezik akademske angleščine
 • Javno nastopanje v angleškem jeziku
 • Predstavitev akademskega članka

3. Temeljna literatura in viri

 • Danko, M., in Zorko, V. (2018) English language skills for students of administrative sciences. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Izbrani članki in besedila za medpredmetno povezavo ter ustne nastope.
 • Terminološka zbirka izrazov Evroterm. Dostopno na: www.evroterm.gov.si/index.php
 • Oxford Collocations Dictionary for students of English. Dostopno na: www.freecollocation.com
 • Macmillan Dictionary Online. Dostopno na: www.macmillandictionary.com

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo znali:

 • uporabljati tuj jezik za obvaldovanje medkulturnih situacij
 • uporabiti slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za strokovno in znanstveno zvrst v upravnih znanostih;
 • uporabljati posebnosti akademskega jezika pri študiju in poklicnih situacijah
 • uporabiti temeljno besedišče in terminologijo s področja upravnih znanostie v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • koherentno povzemati pisna in govorjena sporočila v angleškem jeziku;
 • izvesti učinkovite predstavitve v angleščini;
 • tvoriti enostavnejša strokovna pisna in govorna besedila, ki ustrezajo jezikovnim protokolom stroke;
 • samostojno uporabiti spletne vire in jezikovne podatkovne baze pri rabi tujega jezika.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študentov na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • seminarska naloga z ustno predstavitvijo
 • medpredmetno povezovanje

6. Načini ocenjevanja

 • semestrski pisni preizkus (kolokvij) (15 %)
 • e-učenje (15 %)
 • seminarsko delo z ustno  predstavitvijo (10 %)
 • pisni izpit (ustni zagovor po presoji učitelja) (60 %)