837 Spletni marketing

837 Spletni marketing

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 15
 • Vaje: 5
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin in dr. Tina Jukić

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Razume osnove marketinga
 • Spozna načine izdelave in elemente priprave produktnega trženjskega spleta
 • Je usposobljen za pripravo načrta trženjskega nastopa na spletu
 • Spozna elemente optimizacije spletišč za iskalnike
 • Razume ključne zakonitosti iskalnega marketinga
 • Je sposoben prepoznati marketinške potenciale družbenih medijev in elektronske pošte
 • Spozna temeljne kazalnike spletne analitike
 • Se seznani z orodji za podporo spletnemu marketingu

Kompetence:

  • Je sposoben izbrati primerne kanale spletnega marketinga za določeno organizacijo
  • Je zmožen aktivno sodelovati pri pripravi strategije spletnega marketinga
  • Je sposoben kritično ovrednotiti različne pristope k spletnemu marketingu

  2. Vsebina predmeta

  • Osnove marketinga
  • Vrste marketinga in posebnosti spletnega marketinga
  • Priprava trženjskega spleta in ustvarjanje blagovne znamke
  • Opredelitev spletnega marketinga
  • Ključna področja spletnega marketinga
  • Optimizacija spletnih strani za iskalnike
  • Iskalni marketing (»pay-per-click« marketing)
  • Marketing preko družbenih medijev
  • Marketing preko elektronske pošte: ključne zakonitosti
  • Izhodišča za pripravo strategije spletnega marketinga
  • Orodja za podporo spletnemu marketingu
  • Temelji spletne analitike

  3. Temeljna literatura in viri

  • Kotler, Philip (2002). Marketing Management, Millenium Edition. Prentice Hall. Izbrana poglavja, 60 strani.
  • Adams, Robert L. (2015). SEO 2016 : learn search engine optimization. Milton Keynes : Lightning Source.
  • Smith, Jon (2011). V postelji z Googlom: Tehnike optimizacije spletnih strani za vrhunsko uvrstitev v iskalnikih. Založba Pasadena.
  • Smith, Jon (2011). Učinkovite spletne strani: skrivnosti zmagovalnih spletnih strani. Založba Pasadena.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študenti razumejo potenciale spletnega marketinga. Študenti znajo pripraviti strategijo spletnega marketinga organizacije, njenih produktov in storitev. Študenti znajo ovrednotiti učinkovitost pristopov k spletnemu marketingu.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanja in laboratorijske vaje v računalniški učilnici 
  • študij primera
  • seminarska naloga

  6. Načini ocenjevanja

  • pisni ali ustni izpit (60 %)
  • seminarska naloga in zagovor naloge (40 %)