836 Računovodstvo javnega sektorja

836 Računovodstvo javnega sektorja

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tatjana Jovanović

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent

 • Razume in uporablja tehniko dvostavnega knjigovodskega evidentiranja;
 • Pozna posebnosti računovodenja pri določenih in pri drugih uporabnikih enotnega kontnega načrta;
 • rešuje praktične probleme oblikovanja računovodskih informacij za odločanje,
 • analizira računovodske izkaze,
 • zna izbrati ustrezne računovodske podatke za poslovodno odločitev,
 • primerja poslovanje dveh ali več organizacij.

Kompetence

 • sposobnost razumevanja računovodske funkcije.
 • Sposobnost povezovanja računovodske teorije in prakse.
 • Sposobnost predvidevanja poslovanja na temelju računovodskih informacij.
 • Sposobnost pojasnjevanja računovodske informacije.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v računovodstvo
 • Funkcije in vrste računovodstva
 • Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
 • Računovodenje določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
 • Računovodenje drugih uporabnikov proračuna
 • Letna poročila v inštitucijah javnega sektorja
 • Računovodenje pridobitne dejavnosti v organizacijah neprofitnega namena ustanovitve
 • Revizija

3. Temeljna literatura in viri

 • Hočevar Marko, Zaman Maja, Petrovič Jorg Kristijan: Osnove računovodstva gospodarskega in javnega sektorja.      Ljubljana: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, 2008
 • Zaman Groff Maja, Hočevar Marko, Igličar Aleksander: Temelji računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007
 • Boqui F.: Handbook of Governmental Accounting (Public Administration and Public Policy). Washington: CRC Press.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo poznali osnove knjigovodske tehnike.
 • Študenti bodo lahko prevzemali osnova  računovodska opravila v praksi;
 • Študenti bodo usposobljeni pripraviti računovodsko analizo.
 • Študenti bodo poznali metode predračunavanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Študija primera
 • Problemsko učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (100 %)