834 Mednarodnopravni vidiki varstva človekovih pravic

834 Mednarodnopravni vidiki varstva človekovih pravic

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Verica Trstenjak

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

Cilj predmeta je, da študentje pridobijo poglobljeno znanje s področja človekovih pravic (nadgradnja predmeta ustavno pravo iz 1. letnika študija), preko sodne prakse študente seznaniti s sodobnimi problemi in kršitvami na področju človekovih pravic in s tem povečati njihovo zavest o pomembnosti tega področja.

Kompetence:

 • Razumevanje teoretičnega in praktičnega koncepta človekovih pravic.
 • Razumevanje sodobnih kršitev človekovih pravic.
 • Kritično ovrednotenje trenutnega stanja na področju človekovih pravic v evropskih državah.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Temeljne in človekove pravice v EU in Svetu Evrope
 • Mednarodni nivo (OZN)
 • Temeljne pravice v EU
 • Listina EU o temeljnih pravicah
 • Evropsko sodišče za človekove pravice 
 • Evropska konvencija o človekovih pravicah
 • Temeljne pravice v EU in temeljne svoboščine v EU (razmerje)
 • Analiza sodne prakse
 • Simulacija obravnave
 • Migracije in temeljne/človekove pravice
 • druge aktualne teme

3. Temeljna literatura in viri

 • Trstenjak/Weingerl:The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law, Springer 2016 (izbrana poglavja)
 • Trstenjak/Brkan: Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 840 (izbrana poglavja)
 • Trstenjak: Temeljne pravice v EU in vpliv Sodišča EU, v zborniku za prof. Ernesta Petriča; Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, 2016, 193-211
 • Trstenjak: Varstvo potrošnikov in temeljne pravice ter vpliv sodne prakse SEU, Liber amicorum M.Ilesic, PF Ljubljana, 2017, str. 519-531
 • Trstenjak: Rechtsvergleichende Aspekte: Die Kooperation zwischen dem EuGH und den nationalen Gerichten, insbesondere in Bezug auf die Grundrechtecharta, Tagungsband des 12. Österreichischen Europarechtstags 2012,Manz 2013, S. 13-34
 • Pravni viri EU (pogodbe, Listina EU, uredbe, direktive) in sodbe sodišča EU

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje bodo pridobili poglobljeno znanje s področja ustavnega prava, natančneje človekovih pravic. Poleg teoretičnega znanja, bodo skozi študij primerov Evropskega sodišča za človekove pravice spoznali tudi sodobne kršitve človekovih pravic, ki jim bodo odprla pot za kritično dojemanje trenutnega stanja v nekaterih evropskih državah.

5. Metode poučevanja in učenja

Metoda poučevanja so predvidena predavanja, projektno delo oziroma individualne naloge ter vaje. Od študentov se zahteva vnaprejšnja pripravljenost na predavanjih in vajah po vnaprej določeni študijski literaturi.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Pisni izpit (100 %)