832 Jezik in stil poslovno-uradovalnih besedil

832 Jezik in stil poslovno-uradovalnih besedil

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Monika Kalin Golob

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • poglobljeno razumevanje norme knjižnega jezika
 • zmožnost njene uporabe pri tvorbi besedil        
 • pridobivanje in razumevanje stilističnega  znanja na podorčju strokovnega komuniciranja
 • sposobnost kompetentne rabe jezikovnih priročnikov in virov   

Kompetence:    

 • Študent zna tvoriti uradovalna in poslovna besedila, pozna sodobne jezikovnie vire in priročnike ter je sposoben jezikovno-stilno ustrezno ter govorno in pisno uporabljati jezik svojega strokovnega področja.

2. Vsebina predmeta

Predmet obsega širši jezikovnokulturni normativni vpogled v sodobni slovenski knjižni jezik ter ožji  besediloslovno-stilistični uvid v poslovna in uradovalna besedila. V prvem delu bodo študentke in študenti obnovili in pridobili jezikovno znanje, se seznanili in naučili uporabljati jezikovne vire ter odpravili normativne pomanjkljivosti v lastnih besedilih. V drugem delu bodo absolvirali stil poslovno-uradovalnih besedil, njihove vzorce in obrazce ter se naučili samostojnega tvorjenja različnih besedilnih vrst. Oba dela bosta temeljila na izmenjavi teoretskih jezikoslovnih osnov in praktičnega dela z besedili.

Vsebina:

 • Jezikovna kultura kot teorija in praksa
 • Norma in kodifikacija slovenskega jezika
 • Jezikovni priročniki in viri
 • Težja pravopisna in slovnična mesta
 • Besedilne in stilne značilnosti poslovno-uradovalnega jezika
 • Govorne in pisne vrste poslovno-uradovalnega jezika: analiza primerov in tvorjenje lastnih besedil

3. Temeljna literatura in viri

 • Kalin Golob, Monika: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini. Ljubljana, FDV, 2007.
 • Kalin Golob, Monika: O dopisih. Ljubljana: GV Založba, 2001.
 • Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Obzorja, Maribor, 2000.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika. DZS. Ljubljana, 1994.
 • Slovenski pravopis. Izdala SAZU in ZRC SAZU. Založba ZRC. Ljubljana, 2001.

4. Predvideni študijski rezultati

Samostojen in učinkovit  tvorec besedil poslovno-uradovalne zvrsti

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, sprotno delo in izdelki. Študent/-ka mora v semestru napisati vsaj tri pozitivno ocenjena besedila in dokazati zmožnost za krajši govorni nastop, oboje je pogoj za pristop k izpitu.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (70 %)
 • Naloge in aktivno sodelovanje (30 %)

Izpitno preverjanje je pisno in traja 45 minut. Obsega štiri esejska vprašanja in praktično popravljanje besedil.