827 Družbena in socialna omrežja

827 Družbena in socialna omrežja

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Seznaniti slušatelje z osnovnimi pojmi in vidiki družbenih in socialnih omrežij ter analize socialnih omrežij.
 • Predstaviti temeljne koncepte analize socialnih omrežij.
 • Usposobiti študente za korektno izvedbo analize socialnih omrežij.

Predmetno specifične kompetence

 • Razumevanje konceptov družbenega in socialnega omrežja.
 • Sposobnost samostojne določitve primernih okvirov za analizo socialnih omrežij.
 • Obvladovanje metod, tehnik in orodij za analizo socialnih omrežij.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v družbena in socialna omrežja
 • Zgodovinski razvoj družbenih omrežij in analize socialnih omrežij s primeri
 • Temeljni koncepti v analizi socialnih omrežij ter njihova pozezava z družbenimi omrežji: akter, povezava, podskupine, skupine in relacija.
 • Podatki za analizo socialnih omrežij: značilnosti, zbiranje in omejitve.
 • Globalni in lokalni pogledi na omrežje
 • Strukturne značilnosti omrežij: mere središčnosti in pomembnosti
 • Spoznavanje programskega paketa za analizo socialnih omrežij Pajek: analiza osnovnih značilnosti in gradnja omrežij.
 • Praktični primeri analize socialnih omrežij: povezave med osebami (npr. prijateljstva), spletna družbena omrežja (npr. Facebook), računalniška omrežja (npr. povezave med spletnimi dnevniki), omrežja citiranj za posamezno znanstveno področje (npr. področje e-uprave), organizacijska omrežja (npr. organizacije javnega sektorja).

3. Temeljna literatura in viri

 • Wasserman, S., Faust, K.: Social network analysis: Methods and Application. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.  Izbrana poglavja, 200 str.
 • Scott, J.: Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Publications, 2000. Izbrana poglavja, 150 str.
 • Nooy, de W., Mrvar, A., Batagelj, V.: Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Izbrana poglavja, 150 str

4. Predvideni študijski rezultati

Razumevanje pomena in prisotnosti oblikovanja socialnih omrežij na področju uprave in v vsakdanem življenju. Študent zna identificirati različne tipe omrežij, definirati okvire njihove analize ter izbrati primerne metode, tehnike in orodja za analizo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, seminarji in vaje s predstavitvijo primerov analiz iz prakse.
 • Seminarsko delo in vodeni individualni študij.
 • E-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • Domače naloge (40 %)
 • Izdelava končne seminarske naloge in ustni izpit (60 %)