826 Dobra in etična uprava

826 Dobra in etična uprava

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač in dr. Janez Stare

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Seznaniti slušatelje z osnovnimi pojmi in vidiki etike v javnem sektorju in dobre uprave kot interdisciplinarnega koncepta, zlasti v povezavi z dobrim javnim upravljanjem v politološkem okviru in pravnim varstvom procesnih pravic.
 • Pridobitev znanj etičnega ravnanja javnih uslužbencev kot posameznikov in javne uprave kot organizacije in družbenega podsistema.
 • Predstaviti temeljne elemente dobre in etične uprave pri nas in v evropskem prostoru, zgodovinsko-razvojno in primerjalno.
 • Usposobiti študente za analizo primerov dobrih in slabih praks dobre in etične uprave in upravljanja.

Kompetence:

 • Razumevanje dobre, etične uprave znotraj dobrega javnega upravljanja in družbenega razvoja.
 • Poznavanje razvojnih trendov in izzivov dobre in etične uprave in upravljanja v EU in Sloveniji.
 • Sposobnost samostojne kritike izbranih primerov po načelih dobre uprave.
 • Razumevanje pomena in spoštovanje uradniškega etosa.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v pojem uprave, javnega in etike
 • Dobra uprava (DU) kot del dobrega javnega upravljanja in etičnega ravnanja
 • Razvoj dobre uprave in upravljanja v Evropi in Sloveniji
 • Dobra  in etična uprava kot (procesno)pravni in nepravni koncept (vrednote, načela, norme …)
 • Primerjalni pregled dobre in etične uprave v zakonodaji v državah članicah in EU
 • Kodeksi etike v javni upravi in širše
 • Temeljna etična načela v javnem sektorju
 • Nepristranskost in enakost
 • Participacija in pravica biti slišan kot jedro DU, pravica do informacij in transparentnost
 • Obrazložitev upravnih odločitev in učinkovito pravno varstvo
 • Odločanje v razumnem roku
 • Analiza izbranih primerov iz prakse evropskega ombudsmana in slovenske upravne in sodne prakse

3. Temeljna literatura in viri

 • Evropski varuh človekovih pravic: Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev (2001, 2005) (20 str).
 • HOFMANN, H. C. H., in MIHAESCU, B. C.: The Relation between the Charter's Fundamental Rights and the Unwritten General Principles of EU Law: Good Administration as the Test Case, European Constitutional Law Review, št. 9/2013, str. 73–101 (30 str.)
 • HUBERTS, L. W. J. C., Maesschalek, J. in Jurkiewicz, C. L. (ur.) (2008). Ethics and Integrity of Governance. Cheltenham, Northampton, Edward Elgar (izbranih 50 str.).
 • KEČANOVIĆ, Bećir (ur.). Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote : integriteta, odgovornost, vladavina prav a. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije, 2012 (izbranih cca 70 str.).
 • KOVAČ, Polonca. Ethics of officials in the context of (Slovene) good administration. NISPAcee j. public adm. policy, summer 2012, vol. 5, no. 1, str. 23-53 (30 str.)
 • SEVER, Tina. Izbrani vidiki pravice do odločanja v razumnem roku v upravnih zadevah, Dnevi slovenske uprave, 2009 (25 str.).
 • STARE, Janez. Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, Dnevi slovenske uprave 2011 (9 str.).
 • Uradniški svet. Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 2011.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje pomena doktrine dobre uprave v sodobni družbi in javnem upravljanju (good governance). Študent osvoji koncept pojma dobra in etična uprava, njegove elemente in jih zna identificirati oz. njihov manko pri delovanju nacionalne, EU ali lokalne uprave. Študent prek praktičnih primerov pridobi sposobnost aplikacije načel dobre in etične uprave v lastno delo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, seminarji in vaje s predstavitvijo primerov analiz iz prakse.
 • Seminarsko delo in vodeni individualni študij.
 • E-učenje.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • skupinski seminar oz. test (40 %)