824 Alternativni pristopi k razumevanju javne uprave

824 Alternativni pristopi k razumevanju javne uprave

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mitja Durnik  

 

1. Cilji in kompetence

 Cilji:

 • poglobljeno razumevanje vsebin in kombiniranje znanj s področja analize politik in javne uprave z drugimi znanstvenimi disciplinami,
 • pridobitev širšega nabora znanj, ki študentom omogočajo prednosti pri zaposlitvi in profesionalni karieri v javni upravi in širše,
 • dvig kakovosti dela s posamezniki in skupinami,

Kompetence:

 • sposobnost analitičnega in povezovalnega mišljenja na polju večdisciplinarnosti,
 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov, posebej v odnosu z ranljivimi skupinami,
 • sposobnost samorefleksije in etičnega ravnanja pri reševanju kompleksnih družbenih problemov in globlje razumevanje vsakdanjih težav klientov v upravnih zadevah.

2. Vsebina predmeta

 • Spreminjajoča se narava delovanja javne uprave
 • Oddaljevanje od predvidljivih modelov: »Javne politike niso le merljiva kategorija«
 • Javna uprava kot organizem
 • Lasswellovo izhodišče: patologija, psihoanaliza in javnopolitična znanost
 • Osnovne interpretativne analize: jezik, politična psihologija, interpretacija
 • Kritična analiza diskurza KDA
 • Jezik in nezavedno: prispevek analitične psihologije
 • Analiza diskurza v organizacijah javne uprave
 • Teorija metafore in analiza diskurza
 • Politični/javno-upravni arhetipi
 • Kako razmeti osebnostne komplekse zaposlenih v javni upravi?
 • Pojav kulturnih kompleksov v javni upravi
 • Molk organa: mimikrija in zaposleni v javni upravi
 • Primer A: Kako najti izhod iz mobing položaja z znanjem anti-diskurzivne strategije?
 • Primer B: Razumevanje travmatičnega diskurza stranke v postopku
 • Primer C: Pristop javnega uslužbenca k reševanju problematike marginalne skupine

3. Temeljna literatura in viri

 • Alschuler, Lawrence R. 2009. The politics of complexes. Psychotherapy & Politics International, vol. 7 issue 2, p108-121.
 • Freire, Paulo. 2000. Pedagogy of the Oppressed. New York & London: Continuum (126-195).
 • Jun, Jong S., 2006. The Social Construction of Public Administration. Albany: State University of New York Press (1-42).
 • Kugler, Paul. The Alchemy of Discourse: Image, Sound and Psyche. Daimon Verlag (21-40) .
 • Samuels, Andrew. 2007. Politics on the Couch: Citizenship and the Internal Life. Karnac Books (253 strani).
 • Samuels, Andrew. 2004. The Political Psyche. Taylor & Francis (1-98).
 • Yanow, Dvora & Peregrine Schwartz-Shea. 2014. Interpretation and Method: Empirical Research Methods and the Interpretive Turn. Armonk: M.E. Sharp (1-146).
 • Vezovnik, Andreja. Diskurz. 2009. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (19-84).

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo širše razumeli politične in upravne procese. Nekonvencionalni pristopi omogočajo večplastno delovanje in soočanje s profesionalnimi problemi pri delu z različnimi družbenimi skupinami, ki potrebujejo drugačno razumevanje in pristope zaradi njihovega specifičnega položaja v družbi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja;
 • vaje;
 • e-učenje;
 • uporaba elektronsko-komunikacijskih orodij za praktično reševanje problemov;
 • seminarska naloga;
 • skupinska predstavitev;
 • problemsko orientiran študij

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit (50 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (20 %)
 • seminarska naloga (30 %)