822 Politike EU in javni sektor

822 Politike EU in javni sektor

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent analizira ekonomske osnove delovanja EU
 • študente razčleni  delovanje ključnih ekonomskih in drugih politik, ki jih izvaja EU in njihov vpliv na delovanje javnega sektorja držav članic
 • študent utemelji delitev nalog in pristojnosti med državami članicami in EU pri izvajanju in spremljanju učinkov skupnih politik EU
 • študent poišče podobnosti in razlike med delovanje skupnih politik EU v različnih državah članicah in jih primerja s Slovenijo

Kompetence:

 • študent bo zmožen orientacije v sistemu ekonomskih in pravnih pojmov EU
 • študent bo obvladal razumevanje razmerij v javnem sektorju EU in evropski družbi
 • študent bo sposoben razumevanja vsebine ekonomike in analize delovanja EU in njenih politik
 • študent bo sposoben povezovati in prenašati pridobljeno znanje v prakso
 • študent bo sposoben razložiti in primerjati dogajanja na področju politik EU

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovina, dejstva in osnove integriranja EU
 • Ožji in širši vidiki integriranja EU in posledice za javni sektor na nacionalni ravni
 • Ekonomska integracija, trg dela, migracije in javni sektor
 • Proračun EU
 • Skupna kmetijska (in ribiška) politika
 • Evropska regionalna politika
 • Evropska denarna unija
 • Evropska politika konkurence in državnih pomoči
 • Evropska socialna in zaposlitvena politika
 • Evropska politika zaščite potrošnika in javnega zdravja
 • Evropska okoljska politika in evropska transportna politika
 • Evropska industrijska politika in evropska trgovinska politika

3. Temeljna literatura in viri

 • Baldwin R., Wyplosz C.: The Economics of European Union (4th Edition). New York: McGraw-Hill, 2012 (izbrana poglavja) 225 str.
 • Ali M. El-Agraa: The European Union: Economics and Policies (9th Edition). Cambridge: University Press, 2011 (izbrana poglavja) 110 str.
 • Fontaine P.: Europe in 12 Lessons. Brussels: European Commission, 2014, 46 str.
 • EU policies (accessible on the Internet). Brussels: European Commission. 80 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben razumeti delovanje politik EU v razmerju do nacionalnih politik, njihove splošne učinke in učinke na javni sektor držav članic ter jih povezovati z vsebino drugih predmetov. Sposoben je znanstveno obravnavati določeno ekonomsko vprašanje oz. problem, povezan z EU, ga strokovno obdelati ter ugotovitve posredovati drugim.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • študija primera
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • seminarska naloga (40 %)
 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)