715 Upravljanje projektov

715 Upravljanje projektov

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent

 • pozna pomen ekonomskega vrednotenja projektov in izbere ter uporabi ustrezne metode za predhodno in naknadno vrednotenje investicijskih projektov,
 • razume zakonodajni okvir investicijskega načrtovanja in pozna slabosti investicijskega odločanja v praksi,
 • vzpostavi celovito projektno organizacijo na upravljalski in operativni ravni s projektnim svetom, vodjem projekta in projektno skupino, pri tem uporabi priporočila metodologije PRINCE2,
 • pripravi načrt projekta, analizira njegov potek s poudarkom na razmerju med upravljanjem (projektni svet) in izvajanje (vodja projekta),
 • na osnovi analize poteka projekta, v luči metodologije PRINCE2 sprejema odločitve o ukrepih za odpravo ovir in neskladnosti.

Kompetence:
Študent je usposobljen za:

 • načrtovanje investicijskih projektov in obvladovanje celotnega življenjskega kroga investicijskega projekta,
 • ekonomsko vrednotenje investicijskih projektov  z uporabo informacijskih orodij
 • vodenje oziroma upravljanje investicijskega projekta v njegovem celotnem življenjskem krogu,
 • koherentno povezovanje in uporabo znanja na drugih področjih - ekonomika javnega sektorja, zagotavljanje kakovosti v javnem sektorju, načrtovanje razvoja na različnih področjih javnega sektorja, priprava in vodenje investicijskih projektov.

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi in definicije
 • Investicijski projekti v javnem sektorju
 • Vrednotenje projekta, analiza stroškov in koristi
 • Priporočila PRINCE2
 • Organizacija projekta
 • Predlog projekta in odločanje o izvedbi projekta
 • Metode projektnega vodenja
 • Načrtovanje in vrednotenje učinkovitosti projekta
 • Načrtovanje projekta
 • Projektna dokumentacija
 • Mrežno planiranje
 • Izvedba projekta

3. Temeljna literatura in viri

 • Young, L. Trevor, (2007). The Handbook of Project Management – A Practical Guide to Effective Policies and Procedures. Kogan Page Limited.
 • Kerzner, Harold (2009). Project Management – A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons Inc.
 • Bentley, Colin: PRINCE2 – A Practical Handbook. Elsevier 2010

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo sestavine projektnega vodenja: cilji, model, projektna organizacija, planiranje in spremljanje izvajanja projekta,
 • so zmožni uporabiti model projekta PRINCE2 pri obvladovanju celotnega življenjskega kroga projekta,
 • so zmožni prevzeti upravljavsko ali managersko vlogo v investicijskem projektu
 • znajo presoditi smiselnost rezultatov in interpretirati vpliv spreminjanja elementov projektnega načrta in izvedbe na rezultate izračunov,
 • so zmožni transparentnega prikazovanja projektov, ciljev in pogojev njihovega doseganja uporabnikom.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (30 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (10 %)