714 Upravljavski informacijski sistemi

714 Upravljavski informacijski sistemi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

 

1. Cilji in kompetence

Cilji – student:

 • razume in uporablja osnovne pristope za upravljanje področja informacijskih tehnologij v organizacijah
 • analizira procese interakcije med informacijsko tehnologijo, informacijskimi sistemi in poslovanjem organizacij
 • razčleni, primerja in analizira primere uporabe informacijskih tehnologij
 • uporabi informacijske tehnologije s področja podpore odločanja za reševanje enostavnih praktičnih problemov

Kompetence:

 • sposobnost načrtovanja, analize in prenove informacijskih sistemov
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, obdelavo in posredovanje podatkov
 • sposobnost povezovanja, prenašanja in razvoja pridobljenih znanj s področij uprave in informatike
 • sposobnost prepoznati in analizirati problem na področju upravnih in poslovnih ved

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev pojma: od transakcijskih do upravljalskih informacijskih sistemov (IS)
 • Analiza medsebojne interakcije organizacij ter informacijske tehnologije in IS
 • Povezava med upravljanjem in odločanjem: IS za podporo odločanju
 • Elektronsko poslovanje (e-poslovanje)
 • Etični in družbeni vidiki IS
 • IS za upravljanje z znanjem
 • Analiza praktičnih rešitev slonečih na upravljalskih IS v gospodarstvu in javni upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Laudon, KC, Laudon, JP (2009) Management information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall, Boston, ZDA. Izbrana poglavja, 280 str.
 • Inmon, WH (2005) Building the Data Warehouse. Wiley Publishing, San Francisco, ZDA. Izbrana poglavja, 70 str.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje in razumevanje principov delovanja in osnovnih metod naprednih upravljalskih informacijskih sistemov ter razumevanje njihovega vpliva na razvoj in poslovanje organizacij
 • Poznavanje in uporaba informacijskih orodij in sistemov za podporo upravljanju in odločanju v organizaciji. razumevanje posebnosti elektronskega poslovanja ter poslovnih modelov slonečih na njem
 • Poznavanje in uporaba orodij za formalno analizo interakcije med organizacijami ter informacijsko tehnologijo in inf. sistemi
 • Razumevanje vpršanja vezanih na etična in družbena vprašanja inf. sistemov
 • Samostojno prepoznavanje, formuliranje (zastavljanja) enostavnih upravljalskih problemov in predlaganje možnih rešitev baziranih na informacijskih tehnologijah

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Študije primerov
 • Individualne konsultacije
 • Seminarska naloga o študiji primera in predstavitev

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga (30 %)
 • Pisni izpit (70 %)