692 Delovno in socialno pravo

692 Delovno in socialno pravo

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zagotoviti študentom sposobnost ugotavljanja značilnosti različnih vrst razmerij, katerih predmet je opravljanje dela oziroma so socialna vprašanja, ter usposobljenost za uporabo pravnih pravil, ki urejajo ta razmerja.
 • Zagotoviti študentom sposobnost za ugotavljanje, katera pravna pravila so ključnega pomena pri odločanju o delovnih in socialnih pravicah.
 • Zagotoviti študentom sposobnost razlikovanja med različnimi vrstami pravnih aktov, ki urejajo delovna in socialna razmerja.
 • Zagotoviti študentom sposobnost uporabe temeljnih načel različnih pravnih podsistemov v povezavi s pravili delovnega in socialnega prava.

Kompetence:

 • Obvladovanje zgodovinskih in kulturnih temeljev prava zaradi pravilnega razumevanja in uporabe pravnih norm na področju delovnih in socialnih razmerij.
 • Obvladovanje znanj o elementih pravnih institutih ter usposobljenost za  nadomestno in subsidiarno uporabo teh institutov v sferi delovnih in socialnih razmerij.
 • Usposobljenost za nadzor nad izvajanjem pravnih predpisov na mikro ravni v organizacijah. Usposobljenost za uporabo sankcij v organizacijah v primeru kršitev pravnih norm.
 • Usposobljenost za ugotavljanje kvalitete pravnih norm. Usposobljenost za kritično analizo posameznih delov pravne ureditve ter za oblikovanje predlogov za spremembe na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovinski in kulturni temelji delovnega in socialnega prava.
 • Nastanek in razvoj delovnega in socialnega prava. Ustavni in mednarodni temelji delovnega in socialnega prava s posebnim poudarkom na evropskem pravu.
 • Interdisciplinarni vidiki delovnih in socialnih razmerij ter povezanost delovnega in socialnega prava s kadrovskim managementom in industrijskimi razmerji.
 • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij: sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi, plača, delovni čas ter druge pravice in obveznosti delavca in delodajalca.
 • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij: sindikalna svoboda, delavska participacija ter stavka.
 • Pravna ureditev sistema socialne varnosti in sistemi socialne varnosti v svetu.
 • Pravna ureditev trga dela
 • Pravna ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter družinskega varstva in družinskih prejemkov,
 • Pravna ureditev socialnega varstva

3. Temeljna literatura in viri

 • Veljavna zakonodaja: Ustava, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju; ZUTD, ZPIZ, ZZVZZ, ZSVDP.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Bubnov Škoberne, Strban G. 2010, Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV Založba.
 • Sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent osvoji zahtevnejša znanja o predpisih s področja delovnega prava in socialne varnosti. Seznani se z razsežnostmi področja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij prav tako pa z razsežnostmi socialnih zavarovanj in socialnega varstva. Usposobi se kompleksno razumeti omenjene predpise ob uporabi pravnih načel.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Študij primera
 • e- učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %).
 • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje (40 %)