Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja

Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja

Na podlagi sklepa Komisije Senata Univerze v Ljubljani z dne 17. 12. 2013 se je univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja preimenoval v univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja.

 

  •  Osnovni podatki o programu

KLASIUS-SRV: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204)

ISCED: poslovne in upravne vede (34)

KLASIUS-P: Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400)

Frascati: Družboslovne vede (5)

Raven SOK: 7

Raven EOK: 6

Raven EOVK: prva stopnja

  • Namen programa

Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja daje potrebna teoretična, metodološka in raziskovalna znanja, ki so potrebna za nadaljevanje študija na drugi stopnji, hkrati pa tudi praktična znanja ter usposobljenost za delo v praksi. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest v javni in poslovni upravi, to je v celotnem javnem sektorju od državne uprave, širše javne uprave, javnih podjetij do zasebnih podjetij, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem. Naravnan je interdisciplinarno in daje poglobljena teoretična upravno-pravna, ekonomska, organizacijska ter informacijska znanja, potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave, uspešno samostojno raziskovalno, strokovno ali vodstveno delo tudi na najzahtevnejših delovnih mestih ter reševanje zahtevnejših problemov. Hkrati pa zagotavlja uspešno in neposredno nadaljevanje študija na drugi stopnji.

  • Cilj študijskega programa

Cilj študijskega programa je izobraziti in usposobiti študente za:

- diplomantu omogočiti kakovostno znanje in razumevanje vsebin na širšem strokovnem področju upravnih in poslovnih ved, ki mu bo na osnovi razvitih kompetenc pridobljenih v programu omogočalo takojšno zaposljivost ter ustrezno izhodišče za nadaljevanje študija na 2. stopnji,
- izobraziti diplomanta z modernim aplikativnim znanjem s področja uprave, prava, organizacije, informatike in ekonomije v slovenskem in okolju Evropske unije,
- usposobiti diplomante za različna dela in naloge, ki jih bodo lahko opravljali v javnem ali zasebnem sektorju s poudarkom na usklajenem praktičnem znanju, komunikacijskih veščinah, delovanju v timu, analitičnem razmišljanju, reševanju projektnih nalog in sooblikovanju poslovnih odločitev,
- omogočiti diplomantom pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj na vajah in delovni praksi v ustreznem strokovnem okolju,
- zagotoviti študentom vrhunsko interdisciplinarno znanje z možnostjo nadaljnjega strokovnega razvoja,
- omogočiti študentom osebnostni razvoj z možnostjo izbirnih predmetov, vključevanjem v obštudijske dejavnosti in opravljanjem študijskih obveznosti v tujini ter tako spodbujati ustvarjalnost posameznika.

  • Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

  • Strokovni naslov

- diplomant upravnih ved (UN) (okrajšava: dipl. upr. ved (UN))
- diplomantka upravnih ved (UN) (okrajšava: dipl. upr. ved (UN))

  • Splošne kompetence diplomanta:

Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov.
Obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov in procesov s področja družboslovja ter razvoj kritične in samokritične presoje na družboslovnem področju.
Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti.
Sposobnost uporabe znanj s področja uprave, organizacije, ekonomije in informatike v praksi.
Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev.
Etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v javni upravi.

  • Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

Razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih strokovnih vprašanj.
Razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na posameznem strokovnem področju.
Poznavanje in razumevanje ved s področja uprave, prava, managementa, ekonomije, informatike in organizacije v upravi.
Sposobnost iskanja novih informacij s področja uprave, prava, ekonomije, organizacije in informatike v literaturi in praksi ter sposobnost njihove uporabe.
Sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
Uporaba informacijsko – komunikacijske tehnologije in informacijskih sistemov.

  • Mednarodna primerljivost programa:

Univerzitetni študijski program Uprava je direktno primerljiv s študijskimi programi, ki so usmerjeni na področje managementa javnega sektorja, najdemo jih povsod po svetu in predstavljajo zelo široko paleto programov v množici študijskih programov usmerjenih na področje proučevanja, delovanja in upravljanja javnega sektorja.
-    ROBERT GORDON UNIVERSITY, ABERDEEN BUSINESS SCHOOL – Škotska Velika Britanija; informacije dostopne na spletni strani
-    UNIVERSITY OF LIMERICK, DEPARTMENT OF POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION Irska; informacije dostopne na spletni strani,
-    UNIVERSITY OF TWENTE, SCHOOL OF BUSINESS, PUBLIC ADMINISTRATION AND TECHNOLOGY – Nizozemska; informacije dostopne na spletni strani.  

  • Način izvajanja

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v celotnem obsegu predpisanih študijskih ur. Študijski proces pri rednem študiju poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Namen predavanj je seznaniti študente s teoretičnimi osnovami predmetov in jih prikazati na praktičnih primerih. Vaje so namenjene utrjevanju osnovnega znanja in podrobnejšemu obravnavanju praktičnih primerov.

Zbornik

 

 

Na vpis

 

 

Predmetnik generacije 2014/2015 in kasneje.

Predmetnik generacije, ki so se v študijskem letu 2011/2012 vpisali v 1. letnik

Predmetnik generacije, ki so se v študijskem letu 2010/2011 vpisali v 1. letnik.

Predmetnik generacije študentov, ki so se vpisali v 1. letnik do vključno v študijskem letu 2007/2008.