771 Ekonomika javnih podjetji in nepridobitnih organizacij

771 Ekonomika javnih podjetji in nepridobitnih organizacij

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • Prepozna razlike v delovanju zasebnih, javnih, pridobitnih in nepridobitnih organizacij,
 • Loči zgodovinske, zakonske, politične in družbeno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na delovanje javnih podjetij in nepridobitnih organizacij,
 • Uporabi pridobljena znanja za potrebe evalvacije uspešnosti poslovanja podjetja oziroma nepridobitne organizacije,
 • Reši konkreten poslovni problem v izbrani organizaciji,
 • Utemelji bistvo gospodarjenja in načrtovanja poslovanja v organizaciji.

Kompetence:

 • razumevanje teorije in prakse delovanja podjetja kot osnovnega mikroekonomskega oz. poslovnega sistema,
 • sposobnost poznavanja podjetniške oz. poslovne ekonomike in njenih temeljnih zakonitosti,
 • razumevanje mikroekonomskih tehnik za načrtovanje, organiziranje in financiranje delovanja podjetij ter neprofitnih organizacij,
 • sposobnost razložiti in strokovno argumentirati primere in dogajanja na področju poslovnih ved v povezavi z delovanjem javnih in nepridobitnih organizacij,
 • sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev (javnih) podjetij in nepridobitnih organizacij
 • Pojem podjetniške oz. poslovne ekonomike
 • Poslovni proces, prvine in sredstva podjetja oz.organizacije ter teorija fime
 • Podjetniške finance in trošenje ter vezava sredstev
 • Določanje lastne cene in prodajne cene proizvodov/storitev
 • Lastninska razmerja in upravljanje in poslovodenje javnih podjetij in nepridobitnih organizacij
 • Strateško-poslovne odločitve v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah
 • Javno-zasebna partnerstva, koncesije in gospodarske ter negospodarske javne službe
 • Družbene politike in  pomen javnih podjetij in nepridobitnih organizacij
 • Ugotavljanje uspešnosti in smotrov delovanja javnih in nepridobitnih organizacij
 • Komercializacija nepridobitnih organizacij
 • Investicijska ekonomika

3. Temeljna literatura in viri

 • PEVCIN, Primož (2010). Ekonomika javnih podjetij in zavodov. Fakulteta za upravo, Ljubljana. 216 str.
 • TAYLOR, Rupert (2010). Third Sector Research. Springer, Heildelberg. Poglavja iz ekonomskih vprašanj delovanja neprofitnih organizacij, 60 str. (poglavja 2, 3, 4, 6 in 11)
 • JONES, Trefor (2004). Business economics and managerial decision making. Wiley, London. Izbrana poglavja iz teorije firme in strateškega odločanja v podjetju, 140 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen razumeti podjetniško ekonomiko in finance v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah, zmožen je rešiti strateško-poslovni oz. investicijski problem vezan na delovanje neke organizacije, hkrati pa pozna problematiko načrtovanja poslovanja vezanega na obstoj nepopolnih in omejenih informacij v poslovnem okolju po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)