660 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

660 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent se izobrazi za razumevanje vloge poslovnih procesov v upravnem poslovanju in njihovega pomena za učinkovitost le-tega
 • študent se izobrazi s koncepti, tehnikami in metodami analize, načrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravi
 • študent se izobrazi z organizacijskimi vidiki ter osnovami projektnega pristopa pri razvoju informacijskih sistemov

Kompetence:

 • razumevanje analize poslovnih procesov ter njihove informatizacije
 • samostojna kritična analiza poslovnih sistemov in poslovnih procesov
 • sposobnost racionalizacije, prenove v funkciji nadaljnje informatizacije ter razvoja informacijskega sistema na logični ravni
 • opredelitev informacijskih potreb uporabnikov ter njihovo modeliranje
 • sodelovanje ali samostojno vodenje dela pri projektih prenove in informatizacije poslovnih procesov

2. Vsebina predmeta

 • Pomen in mesto IS v razvoju modernih organizacij
 • Teoretična opredelitev koncepta poslovnega procesa in njegova umestitev v upravno poslovanje
 • Temeljni koncepti analize in prenove poslovnih procesov
 • Procesna orientacija pri razvoju poslovnih sistemov
 • Ključni problemi razvoja informacijskih sistemov
 • Razvoj metodologij ter koncepti analize, načrtovanja in gradnje IS
 • Opredelitev življenjskega cikla razvoja IS in njegovih ključnih faz
 • Koncepti logičnega modeliranja IS
 • Pristopi k modeliranju podatkov
 • Pristopi k modeliranju postopkov
 • Predstavitev najpomembnejših podatkovnih modelov
 • Objektni pristop k modeliranju informacijskih sistemov
 • Informacijska orodja za razvoj IS
 • Projektni vidiki razvoja informacijskih sistemov

3. Temeljna literatura in viri

 • Vintar M. (2006). Informatizacija poslovnih procesov v upravi - študijsko gradivo.
 • Kovačič A., Bosilj-Vukšič V.(2005). Management poslovnih procesov. Izbrana poglavja, 100 str. Ljubljana: GV Založba
 • Kovačič, A., Vintar M. (1994). Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. Ljubljana: DZS
 • Kovačič, A. (1998). Informatizacija poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Shelly B. et al. (2008). Systems Analysis and Design, Thomson Course Technology. Izbrana poglavja.
 • Becker J., Kugeler M., Rosemann M. (2003). Process Management. Izbrana poglavja, 100 str. Berlin: Springer Verlag.
 • Moreton,R., Chester, M.F.(1997). Transforming the Business: The IT contribution. London: McGraw-Hill, 1997.XVI.
 • Martin, E.W. et al.(2002). Managing Information Technology. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.XXI.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben samostojne kritične analize poslovnih procesov v organizaciji, opredeliti njihove informacijske potrebe, samostojno voditi ali sodelovati v projektih vsebinske zasnove oziroma specifikacije IS v upravi.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja: študentje na predavanjih pridobijo osnovna teoretična in aplikativna znanja z obravnavanega področja. Vaje: na vajah študentje pridobljeno teoretično znanje aplicirajo na konkretnih praktičnih primerih ter pridobljeno znanje predstavijo na izbranem študiju primera v obliki seminarske naloge. Obdelani praktični primeri v seminarskih nalogah se predstavijo ter pred avditorijem prediskutirajo in kritično ovrednotijo.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni in/ali ustni izpit (75 %)
 • Seminarska naloga (25 %)