659 Ravnanje z ljudmi v upravi

659 Ravnanje z ljudmi v upravi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Mihael Brejc

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • razume pomen ureditve področja ravnanja z ljudmi za delovanje javne uprave
 • preizkusi različne metode in tehnike ravnanja z ljudmi v upravi
 • razvije sposobnost promocije in uporabe znanja tega predmetnega področja v javni upravi.

Kompetence:

 • sposobnost razumevanja različnih modelov ravnanja z ljudmi v organizaciji
 • sposobnost oblikovanja modela ravnanja z ljudmi v konkretni organizaciji javne uprave
 • obvladovanje vsebin, metod in tehnik ravnanja z ljudmi

2. Vsebina predmeta

 • Uvod 
 • Človeški viri v javni upravi
 • Vrednotni okvir delovanja javnega uslužbenca
 • Temeljni procesi in funkcije
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija in človeški viri
 • Proces zaposlovanja
 • Delovna uspešnost
 • Usposabljanje in razvoj zaposlenih
 • Motiviranje javnih uslužbencev
 • Konflikti v javni upravi
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Človeški viri v prihodnosti

3. Temeljna literatura in viri

 • Bach, S.: Managing Human resources, Blackwell Publishing, Malden 2005
 • Boxall, P.,Purcell,J. Wright, P.: Human resource management, Oxford university press 2007
 • Brejc, M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, 2.dopolnjena izdaja, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004
 • Forsyth, P.: How to motivate people, Kogan page, London 2006
 • Fromm, E: Imeti in biti, Vale Novak Ljubljana 2004

4. Predvideni študijski rezultati

Študent razume pomen ravnanja z ljudmi v javni upravi ter svojstven položaj javnih uslužbencev. Pozna in razume teoretske osnove področja človeških virov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

pisni izpit in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema, oba pozitivno) (100 %)