658 Kvantitativne metode

658 Kvantitativne metode

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 150
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • uporabi statistične in druge kvantitativne metode za reševanje različnih vsebinskih problemov na področju ekonomike javnega sektorja,
 • na primeren način obravnava kvantitativne pojave v javnem sektorju,
 • analizira in napoveduje učinke politik, projektov in ukrepov,
 • kritično obravnava in vsebinsko interpretira obravnavane pojave.

Študent je usposobljen za:

 • presojanje smiselnosti dobljenih rezultatov in primernosti uporabljenih metod,
 • oblikovanje kvantitativnih modelov, na osnovi opisanih pojavov in podanih podatkov, ki opredeljujejo parametre modela, na osnovi dobljenih rezultatov uporabljenega modela na transparenten način prikaže in interpretira pomen rezultatov izračunov,
 • uporabo (prenašanje) kvantitativnih metod na različna področja javnega sektorja, iskanja razumevanja in uporabe novih metod, ki so primerne za kvantitativno analizo problemov javnega sektorja
 • uspešno sodelovanje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju analiz, ter ovrednoti timski proces dela.

2. Vsebina predmeta

 • Ocenjevanje povezanosti statističnih spremenljivk
 • Vzorčenje. Veliki vzorci. Ocenjevanje parametrov. Preizkušanje hipotez
 • Finančna matematika
 • Mrežni program
 • Linearni program
 • Odločitvena drevesa
 • Matrični račun in linearni program v upravi
 • Analize izvajanja tekočih nalog
 • Analize pri izvajanja investicijskih nalog
 • Analize proračunskega procesa
 • Kazalniki kot osnova oblikovanja ciljev in merjenja uspešnosti
 • Modeli in metode pri analizah v upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • DEVJAK, Srečko (2008).Kvantitativne metode za analize v upravi. 3. ponatis. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • LUCEY, Terry (2002).Quantitative Techniques, 6. izdaja (poglavja 1-3 in 16-31). ACCA, London.
 • COOMBS, Hugh Malcolm, JENKINS, David Ellis (2002).Public sector financial management, 3. Izdaja (poglavja 4, 7-9). Chapman&HALL, London.
 • MEŠKO, Ivan (1989).Metode optimiranja I. in II. del (izbrana poglavja do 50 str.). Univerza v Mariboru, Maribor.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • so zmožni oblikovati modele in  spreminjati parametre modela skladno s spreminjanjem obravnavanih procesov,
 • znajo ovrednotiti in pojasniti spremembe dobljenih rezultatov izračunov,
 • so zmožni uporabiti kvantitativne metode za merjenje učinkovitosti, ekonomičnosti in uspešnosti storitev
 • znajo oceniti z metodo cost-benefit analize ekonomske rezultate investicijskih projektov,
 • znajo opraviti enostavno benchmarking analizo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • seminar paper
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (80 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (20 %)