655 Upravni postopek in upravni spor

655 Upravni postopek in upravni spor

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 150
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • pozna in razume postopke za uveljavljanje pravic oz. naložitev obveznosti na različnih upravnih področjih,
 • na temelju pozitivnopravne ureditve in sodnih judikatov spozna in razčleni dovoljeno procesno odločanje v upravnem procesnem pravu ter pravni položaj organa in stranke v nastali procesni situaciji,
 • uporabi znanje za reševanje lažjih upravnoprocesnih problemov,
 • spozna in analizira sistem sodnega nadzora nad zakonitostjo konkretnih upravnih aktov s poudarkom na upravnem sporu,
 • analizira upravni postopek kot demokratično proceduro, ki izvršilni oblasti nalaga odrejeno postopanje in preprečuje samovoljo in arbitrarnost.

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine (razvoja) temeljne discipline procesnega upravnega prava, koherentno obvladanje temeljnega znanja,
 • razumevanje splošnih elementov in strukture upravnega procesnega prava ter zagovarjanja varstva javne koristi v dialogu z drugimi akterji postopkov,
 • sposobnost za reševanje konkretnih postopkovnih problemov z uporabo raziskovanja in znanstvenih metod ter umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst upravnega prava pri regulaciji področnega procesnega prava ali z aplikacijo pravil procesnega prava v dejanski stan,   
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • sposobnost komuniciranja v strokovnem jeziku in zavezanost profesionalni etiki.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod.
 • Pojem upravne zadeve.
 • Temeljna načela.
 • Udeleženci postopka.
 • Komuniciranje med organi in strankami ter drugimi udeleženci.
 • Roki, red in stroški postopka.
 • Postopek na prvi stopnji, odločbe in sklepi.
 • Pravna sredstva.
 • Izvršba.
 • Izbrani posebni upravni postopki.
 • Upravni in socialni spor.
 • Ustavnosodno varstvo.

3. Temeljna literatura in viri

 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2010): Upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 310 str.
 • Androjna, V. in Kerševan, E. (2006): Upravni postopek in upravni spor, GV založba, Ljubljana, izbrana poglavja , cca 200 str.
 • Breznik, J. et al. (2008): ZUP s  komentarjem, GV založba, Ljubljana, izbrane strani, skupaj cca 50.
 • Kovač, P., Remic, M., Sever, T. (2010): Upravno-procesne dileme o rabi ZUP, Uradni list RS, Ljubljana, 232 str.
 • Craig, P. (2006): EU Administrative Law, Oxford University Press, Oxford, izbrana poglavja do 50 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen razumeti postopke uveljavljanja pravic in pravnih koristi pri odrejanju obveznosti ter sistem sodnega varstva pravic, s poudarkom na splošnem postopku ter upravnem sporu. Študent bo spoznal in razumel temeljna načela in pravila upravnega procesnega prava, spoznal pa tudi namen upravnega postopka kot instrumenta varstva javnega interesa in pravic strank ter kot orodje, ki preprečuje zlorabo oblasti. Študent bo usposobljen za reševanje lažjih in srednje zahtevnih procesnih problemov v upravi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • vaje,
 • e-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (80 %)
 • test (20 %)