652 Nemški jezik I

652 Nemški jezik I

 

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Seminarske vaje: 75
 • Samostojno delo: 135
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Cilji in kompetence

Študent zna:

 • nagovoriti nemško govoreče stranke v skladu s pravili poslovnega bontona in sprejeti nemško govoreče poslovne partnerje po protokolu,
 • voditi neformalen klepet v nemščini na srednje zahtevni ravni,
 • oblikovati poslovna pisma in e-pošto v različnih poslovnih situacijah na srednje zahtevni ravni,
 • voditi poslovno konverzacijo po telefonu na srednje zahtevni ravni,
 • predstaviti ugotovitve raziskave v nemščini na srednje zahtevni ravni.

Kompetence:
Študent je sposoben:

 • uporabljati poslovni jezik na srednje zahtevni ravni in izraze  s področja javne uprave na nižji ravni,
 • razumeti brana in slišana besedila splošne nemščine na srednje zahtevni ravni in strokovno terminologijo na nižji ravni,
 • sestaviti poslovna pisma/el. pošto v nemščini na srednje zahtevni ravni,
 • poiskati različne vire v nemščini na spletu,
 • uporabljati spletne vire za vseživljenjsko učenje nemščine.

2. Vsebina predmeta

 • predstavitve; študij v Sloveniji in Nemčiji,
 • pravila poslovnega obnašanja na nemško-govorečem področju,
 • sprejem poslovnih partnerjev in nemško govorečih strank,
 • predstavitev strukture podjetja/oddelkov,
 • vabilo na poslovni sestanek, odklonitev, opravičilo,
 • pogovori ob poslovnem obedu,
 • lokalna samouprava, občina,
 • lokalne volitve / odgovornosti župana,
 • delitev oblasti, vlada, ministrstva,
 • Slovenija v številkah, članice EU,
 • komunikacija po telefonu,
 • poslovna pisma in el. sporočila.

3. Temeljna literatura in viri

 • Margit Horvath, Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Fakulteta za upravo, 2005, 188 str.
 • Langescheidt's Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache in (dvojezični nemško-slovenski) spletni slovar: www.pons.si
 • Übungsgrammatik DaF, Wiederholung der Grund- und Mittelstufe, Hueber Verlag, 2006, 100 str.
 • dodatna literatura na spletu: npr. www.kaleidos.de – prispevki o različnih temah, 100 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent nadgradi znanje splošnega nemškega jezika in pridobi osnovno znanje poslovnega jezika ter  jezika s področja javne uprave.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje
 • e-učenje
 • krajši nastopi
 • Webquest (raziskava na spletu)
 • predstavitev
 • pisno poročilo

6. Načini ocenjevanja

 • naloge in aktivno sodelovanje (15 %)
 • predstavitev /seminarska  naloga (10 %)
 • testi (15 %)
 • pisni izpit (60 %)