662 Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov

662 Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 80
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • zagotoviti osnovno razumevanje ekonomike in delovanja (javnih) podjetij, zavodov ter drugih nepridobitnih organizacij, ki služi kot izhodišče za razumevanje njihovega gospodarjenja ter načrtovanja.

Kompetence in namen predmeta so, da slušatelji obvladajo:

 • poznavanje delovanja podjetja kot osnovnega mikroekonomskega sistema;
 • poznavanje podjetniške ekonomike in njenih temeljnih zakonitosti;
 • uporabo mikroekonomskih tehnik za načrtovanje, organiziranje in financiranje delovanja podjetij ter neprofitnih organizacij;
 • primerjave privatnih in javnih poslovnih sistemov za izvajanje storitev in izbrana področja družbene politike (social policy), ki vplivajo na te organizacije;
 • vsebino zgodovinskih, zakonskih, političnih in družbeno-ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje javnih pridobitnih in nepridobitnih organizacij;
 • praktične vidike delovanja podjetij in zavodov na podlagi študije različnih primerov iz prakse;
 • izdelavo analitičnega raziskovalnega ali pojasnjevalnega projekta na osnovi metodologije študije primera, ki obravnava tematiko strateško-poslovnega delovanja izbrane organizacije.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev (javnih) podjetij in zavodov
 • Pojem podjetniške ekonomike
 • Poslovni proces, prvine in sredstva podjetja ter teorija podjetja
 • Podjetniške finance in trošenje ter vezava sredstev
 • Določanje lastne cene in prodajne cene proizvodov/storitev
 • Lastninska razmerja in upravljanje javnih podjetij in zavodov
 • Strateško-poslovne odločitve v javnih podjetjih in zavodih
 • Javno-zasebna partnerstva in koncesije ter pomen podjetij in zavodov
 • Ugotavljanje uspešnosti in smotrov delovanja javnih podjetij in zavodov
 • Komercializacija nepridobitnih organizacij
 • Investicijska ekonomika
 • Analiza poslovanja

3. Študijska literatura

 • Pevcin, P.: Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov. Fakulteta za upravo, predvidena izdaja 2008 150 str.
 • Ott, S.J.: The nature of the nonprofit sector. Westview Press, 2001. Poglavja iz ekonomskih in političnih teorij delovanja neprofitnih organizacij, 60 str.
 • Jones, T.: Business economics and managerial decision making, Wiley, 2004. Izbrana poglavja iz teorije firme in strateškega odločanja v podjetju, 140 str.

4. Obveznosti študenta

 • Pogoj za vključitev v delo je poznavanje osnovnih ekonomskih in statistično-matematičnih pojmov;
 • Pogoj za pristop h končnemu pisnemu izpitu je izdelana in predstavljena seminarska naloga ter udeležba in aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah;

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpiti, neobvezen kolokvij.