659 Ravnanje z ljudmi v upravi

659 Ravnanje z ljudmi v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Miha Brejc

 

1. Namen predmeta

Splošni cilji predmeta:

 • predstaviti temeljna teoretična izhodišča tega predmetnega področja
 • seznaniti študent s pomenom človeških virov v javni in poslovni upravi
 • razumevanje svojstvenega položaja javnih uslužbencev

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje teoretičnih utemeljitev ravnanja s človeškimi viri
 • razumevanje pomena človeških virov v javni in poslovni upravi
 • sposobnost opredelitve in organiziranja dela na ravnanja z ljudmi v javni upravi
 • sposobnost samostojnega organiziranja upravnega dela in ravnanja z ljudmi
 • razumevanje razmerij med politiko in javno upravo
 • razumevanje vloge vodij pri obvladovanju sprememb

2. Vsebina predmeta

 

 • Temeljna teoretična izhodišča

Pojmovne opredelitve
Javna uprava je obsežen predmet proučevanja
Metodološki instrumentarij

 • Ljudje v javni upravi

Ravnanje s človeškimi viri
Človeške zmožnosti
Proces zaposlovanja v javni upravi
Motivacija in zadovoljstvo z delom
Izobraževanje in razvoj zaposlenih
Etika v javni upravi
Reševanje konfliktov
Stres
Komuniciranje v javni upravi
Sindikalna dejavnost v javni upravi

 • Organiziranje upravnega dela

Temeljna načela organizacije
Pristojnosti in odgovornosti vodilnih oseb za organiziranje dela
Reševanje organizacijskih problemov
Sodobna organizacijska paradigma
Organizacijski pogled na IKT,
Varnost in zdravje pri delu

 • Javna uprava in okolje

Politika in javna uprava
Uspešno obvladovanje sprememb v javni upravi

3. Študijska literatura

 • Brejc, M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, Druga dopolnjena izdaja, Fakulteta za upravo 2004, 265 str..
 • Lipičnik, B.: Ravnanje z ljudmi pri delu, Gospodarski vestnik, 1998, izbrana poglavja, 150 str.
 • Pučnik,J.: Kultura, družba in tehnologija, Inštitut Jožeta Pučnika, Ljubljana 2008, izbrana poglavja, 150 str.
 • Sambrook,S., Steward,J.: Human Resource Development in the Public Sector, Routledge, 2007, izbrana poglavja 120. str.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni ali ustni izpit.
 • Pri končni pozitivni oceni se upošteva tudi aktivnost študenta na predavanjih in vajah, uspeh na testih in seminarska naloga.