658 Kvantitativne metode

658 Kvantitativne metode

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • razširitev in dopolnitev znanja statističnih in drugih kvantitativnih metod, ki jih uporabljajo pri predmetih, kjer je pri reševanju različnih vsebinskih problemov vključeno kvantitativno analiziranje pojavov in postopkov,
 • osvojitev metod, ki jim omogočijo analiziranje pojavov v upravi
 • predstaviti uporabo modelov za izdelavo različnih analiz pri ocenjevanju učinkov različnih napovedi in predvidevanj.

Predmetno specifične kompetence:

 • presojanje smiselnosti dobljenih rezultatov in primernosti uporabljenih metod,
 • oblikovanje kvantitativnih modelov, na osnovi opisanih pojavov in podanih podatkov, ki opredeljujejo parametre modela, na osnovi dobljenih rezultatov uporabljenega modela na transparenten način prikaže in interpretira pomen rezultatov izračunov,
 • uporaba (prenašanje) kvantitativnih metod na različna področja javnega sektorja, iskanja razumevanja in uporabe novih metod, ki so primerne za kvantitativno analizo problemov javnega sektorja
 • uspešno sodelovanje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju analiz, ter ovrednoti timski proces dela.

2. Vsebina predmeta

 • Ocenjevanje povezanosti statističnih spremenljivk
 • Vzorčenje. Veliki vzorci. Ocenjevanje parametrov. Preizkušanje hipotez
 • Zaporedja, gospodarski račun
 • Mrežni program
 • Linearni program
 • Odločitvena drevesa
 • Matrični račun in linearni program v upravi
 • Analize izvajanja tekočih nalog
 • Analize pri izvajanja investicijskih nalog
 • Analize proračunskega procesa
 • Kazalniki kot osnova oblikovanja ciljev in merjenja uspešnosti
 • Modeli in metode pri analizah v upravi

3. Študijska literatura

 • Devjak S.:. Kvantitativne metode za analize v upravi. 2. ponatis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2004, 224 str.
 • Lucey T.: Quantitative Techniques, 6th ed. London: ACCA, 2002, poglavja 1-3 in 16-31, 250 str..
 • Coombs H.M., Jenkins D.E.: Public sector financial management 3rd ed. London:  Chapman&HALL, 2002, poglavja 4, 7-9, str. 116.
 • Meško, I.: Metode optimiranja I. in II. del. Maribor: Univerza v Mariboru, 1989, izbrana poglavja do 50 str.

4. Obveznosti študenta

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • Pogoji za pristop k izpitu: realizirane kratke praktične naloge
 • Pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela - študija primera - opravljen izpit oziroma kolokviji, oddana študija primera.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpiti,
 • kolokvij
 • kratke praktične naloge (izdelek skupinskega dela in njegova predstavitev)