652 Nemški jezik I

652 Nemški jezik I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Namen predmeta

 • sposobnost komuniciranja v poslovni nemščini (v različnih situacijah poslovnega življenja),
 • poznavanje in razumevanje osnovne strokovne terminologije s področja uprave in poslovnega jezika
 • sposobnost strokovnega sporočanja v nemškem jeziku na nižji ravni,
 • razumevanje branih in slišanih besedil na višji ravni ter strokovnih besedil na nižji ravni,
 • razumevanje in sposobnost uporabe sintaktičnih in leksikalnih jezikovnih elementov, značilnih za poslovni jezik in strokovno sporočanje,
 • razvoj veščin in spretnosti pri samostojni uporabi različnih virov (npr. enojezičnih slovarjev, leksikona in priročnikov),
 • sposobnost pisnega sporočanja in komuniciranja v poslovnem nemškem jeziku,
 • spoznavanje nemško govorečih dežel, njihovih navad in poslovnih običajev, kultur ter značilnosti medsebojnega komuniciranja,
 • sposobnost razumevanja medkulturnega dialoga

2. Vsebina predmeta

Tematska področja

 • predstavitev sebe, drugih in podjetja; strokovno: delitev oblasti
 • navezovanje stikov, oblike pozdravljanja (tudi pomembnih gostov na državni ravni); pisno povabilo (npr. na poslovni obisk), opravičila (npr. zaradi odklonitve vabila); strokovno: problematika ravnanja z odpadki
 • sprejem stranke in pravila poslovnega obnašanja; strokovno: priprava in predstavitev programa obiska za pomembnega gosta
 • vabilo na kosilo in pogovori ob poslovnem obedu (o stanovanju, družini, prostem času, dopustu, ipd.); predstavitev Slovenije v številkah; strokovno: primerjava Slovenije z nekaterimi (npr. nemško-govorečimi) članicami EU
 • prošnje; Kako pomagamo nemško govoreči stranki (npr. pri izpolnjevanju pisnega zahtevka ali usmerjanju na določeno lokacijo); strokovno: Ustno komuniciranje z nemško govorečimi strankami v javni upravi; predstavitev nekaterih delovnih nalog v javni upravi (npr. UE ali matičnega urada)
 • vodenje telefonskih pogovorov, pisanje elektronskih sporočil, dogovori za sestanek, preložitve in odpovedi
 • že dogovorjenih terminov, opravičila; strokovno: Pisno komuniciranje z nemško govorečimi strankami v javni
 • upravi: npr. pri izstavitvi potnega lista ali osebne izkaznice
 • dobre in slabe strani življenja v mestu oz. na vasi (izražanje mnenja); predstavitev domače občine in njenih problemov; strokovno: lokalne volitve / iskanje rešitev problemov v občini

Jezikovno znanje

 • vaje za uspešno komuniciranje v poslovnih in družabnih stikih s tujci (opravljanje vloge gostitelja ali gosta,
 • dogovarjanje za poslovne sestanke, sporazumevanje po telefonu, osnove korespondence)
 • razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje) za uspešno
 • razumevanje in oblikovanje ustnih in pisnih besedil
 • širitev družboslovnega besedišča in terminologije

3. Študijska literatura

 • Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Margit Horvath, Fakulteta za upavo, 2005, 188 str.
 • Übungsgrammatik DaF - Hueber Verlag, 2006, 100 strani
 • dodatna literatura na spletu: www.kaleidos.de - prispevki o različnih temah, 100 str.
 • slovar; npr. Langenscheidt's Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo sta vpis v letnik študija in dokazilo, da je študent imel nemščino kot prvi tuji jezik v osnovni in srednji šoli
 • Pogoj za pristop k končnemu izpitu so opravljeni testi, kolokvij(i) in izdelki rednega individualnega dela med letom

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končni pisni izpit, kolokvij(a), povzetki in spisi, priprava krajših nastopov, dnevnik (blog), projekt s seminarsko nalogo, portfolio, ipd.;