651 Angleški jezik I

651 Angleški jezik I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: Manica Danko

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • razviti bralno razumevanje,
 • razviti slušno razumevanje,
 • usposobiti študente za govorno ter pisano izražanje v angleškem jeziku.

Kompetence:

 • sposobnost govornega sporočanja
 • pisanje zahtevnih sporočil, povzetkov in poročil, dopisov, življenjepisa (CV) ter izpolnjevanje obrazcev,
 • uporaba jezikovne zvrstnosti pri sprejemanju in tvorjenju besedil.
 • poznavanje in uporaba strokovne terminologije s področja javne uprave in spremljajočih strok.
 • obvladovanje situacij na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razumevanjem in sprejemanjem ljudi iz različnih kulturnih okolij.

2. Vsebina predmeta

 • Politični sistemi in organizacije. Strokovni angleški jezik pri opredeljevanje pojmov iz države, njenih funkcij, vsebine členov ustave v angleškem jeziku in primerjava ustav različnih držav.
 • Mediji in vloga medijev. Interpretacija in povzemanje vsebine člankov in medijskih sporočil v pisni in ustni obliki v angleškem jeziku.
 • Management v javni upravi:  Besedišče iz področja javne uprave: opis postopka na upravni enoti, dajanje navodil tujcem. Delovanje javne uprave na področju lokalnih zadev (upravljanje z odpadki, pisanje pravilnika).
 • Uradno pismo: oblika, tipi, jezikovne strukture.
 • Pisno poročilo o raziskavi na določeno temo iz lokalne samouprave.
 • Sodna veja oblasti. Besedišče s področja sodne veje oblasti: zakon, člen, alineja...
 • Evropsko sodišče za človekove pravice: slušno in bralno razumevanje. Sestanki in konference (zapisnik, poročilo)
 • EU - poimenovanje organov, opis njihovih nalog.
 • Povzetek kot strokovno besedilo. Modalni glagoli.
 • CV v angleškem jeziku kot pripomoček pri iskanju zaposlitve.
 • Karierne možnosti v EU. Priprava na obisk konference.
 • Pisanje abstrakta oz. povzetka strokovnega članka.

3. Študijska literatura

 • Danko M, Zavašnik Arčnik M: English in Public Administration, 158 str.
 • Ljubljana, 2009, Fakulteta za upravo UL
 • Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan Education. 2002, izbrana poglavja. 1.- 97. str.
 • Mascull, B. 2002. Business Vocabulary in Use: Intermediate. CUP, 172 str.
 • Emmerson, P. Email English. 2004. Macmillan, 96 str.
 • slovarji

4. Obveznosti študenta

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • Opravljeni kolokvij in medletno delo je pogoj za pristop h končnemu izpitu.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Redni študij:

 • Pisni izpiti ob zaključku letnika (60%)
 • Kolokvij (15%)
 • Skupinski delo: poročilo (problemski projekt) (15%)
 • Prisotnost na vajah (5%)
 • Sodelovanje na vajah (5%)

Izredni študij:

 • končni izpit (100%)