493 Management v javnem sektorju

493 Management v javnem sektorju

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

 

1. Namen predmeta

Predmet je oblikovan tako, da omogoča bodočemu vodstvenemu delavcu v javni upravi.
spoznati vsebino funkcij in načel, metode in tehnike managementa in njegov pomen za boljše delovanje javnega sektorja in javne uprave;
prikazati predvsem posebnosti management v različnih delih javnega sektorja in tudi pri posameznih managerskih nalogah;
seznaniti študente - bodoče javne managerje o potrebnih veščinah za ustrezno opravljanje njihovega dela;
spoznati razvojna prizadevanja drugih držav za večjo kakovost javnega sektorja, predvsem na podlagi NJM (novega javnega managementa);
izvajanje projektov (seminarskih nalog) na izbranih področjih managementa v javnem sektorju.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent pri predmetu oblikuje znanje in razumevanje na področju študija, pri čemer obvlada temeljne zakonitosti in tehnike predmetnega področja, potrebne za pravilno in zakonito izvrševanje funkcij. Seznanjen je z novostmi na področju študija.
Študent zna uporabiti pridobljeno znanje in veščine na profesionalen način pri svojem delu ali poklicu je zmožen reševati probleme s predmetnega področja. Sposoben je zbrati potrebne podatke oziroma informacije, potrebne za oblikovanje predlogov rešitev in ob tehtanju različnih vrednot poiskati ustrezne normativne rešitve.
Ključne kompetence:

 • Razumevanje funkcij in načel managementa,
 • Poznavanje razlik pri managementu zasebnega in javnega sektorja,
 • Obvladovanje procesa odločanja,
 • Vedenjske lastnosti managerjev.

2. Vsebina predmeta

 • Management nasploh
 • Značilnosti upravljanja in menedžmenta v javnem sektorju
 • Novi javni management
 • Kakovost
 • Planiranje pri izvajalcih javnih storitev
 • Organiziranje javnega sektorja (centralizacija, decentralizacija)
 • Vodenje v izvajalskih organizacijah
 • Menedžment celovite kakovosti (TQM)
 • Projektni menedžment v javnem sektorju
 • Vpliv globalizacije na menedžment v javnem sektorju
 • Zakonska ureditev varovanja in zaščite podatkov v upravi   

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Pečar, Zdravko: Management v javnem sektorju, FU, 2003.
 • Rozman, Rudi; Kovač, J.: Koletnik, F.: Management, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993.
 • Možina, Stane in soavtorji: Management, Didakta, Radovljica, 1992.
 • Flynn, Norman : Public sector management, Harvester Wheatsheaf, London , 1997.

4. Obveznosti študenta

Študenti morajo dejavno sodelovati pri seminarjih in s predstavitvijo svojih izdelkov, kar predstavlja 50 odstotkov končne ocene.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit, ki sestavlja 30 % končne ocene, 2 kolokvija po 10 % in seminarska naloga 50 %.