492 Analize za podporo upravljanju

492 Analize za podporo upravljanju

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

Razširitev in poglobitev uporabe kvantitativnih metod pri reševanju različnih problemov analize sistemov in vodenje procesov v upravi. Za sisteme, pomembne pri delovanju uprave, študentje spoznajo modele, ki se dajo z uporabo različnih kvantitativnih metod proučevati, analizirati in ocenjevati učinke različnih napovedi in predvidevanj. Študentje spoznajo in osvojijo uporabo simulacijskih modelov. V okviru seminarja na podatkih zadnjega obdobja proučujejo različne družbeno - ekonomske pojave v javnem sektorju in izdelajo napovedi njihovega razvoja. Povdarek je na celovitosti obravnavanega pojava ob uporabi obstoječih javnih podatkovnih baz.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent:
Pozna linearne modele in namen njihove uporabe v upravi ,
Pozna metode merjenja učinkovitosti, ekonomičnosti in uspešnosti izvajanja tekočih storitev in investicijskih aktivnosti v javnem sektorju
Pozna načine in elemente transparentnega prikazovanja delovanja javnega sektorja in uporabe ustreznih metod benchmarking analiz,
Je sposoben oblikovati sistem kazalnikov ali kvantitativni model za transparentne analize in benchmarking analize
Presoja in interpretira dobljene rezultae, njihovo smiselnost, primernosti uporabljenih pristopov, koristnosti opravljenih analiz z vidika uspešnosti javnega sektorja in racionalnosti proračunske porabe
oblikuje transparentne prikaza z vidika povečevanja interesa javnosti za delo javnega sektorja in strokovnih služb za uspešnejše delo,
je sposoben uporabljati obravnavane metode na različnih področjih javnega sektorja, izdelovati analize za pridobivanje finančnih virov ( v okviru države ali na ravni EU)
sposobnost uvajanja projektnega pristopa pri izvajanju analiz na primerih v praksi
uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih razvojnih, investicijskih ali benchmarking analiz v javnm sektorju , ter ovrednoti timski proces dela.

2. Vsebina predmeta

 • Uvodne opredelitve
 • Matrični račun in linearni program v upravi
 • Analize izvajanja tekočih nalog
 • Analize pri izvajanja investicijskih nalog
 • Analize proračunskega procesa
 • Kazalniki kot osnova oblikovanja ciljev in merjenja uspešnosti
 • Modeli in metode pri analizah v upravi
 • Primeri izvajanja analiz
 • Zakonska ureditev varovanja in zaščite podatkov v upravi   

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Zapiski s predavanj
 • Lucey T. Quantitative Techniques, ACCA, London 1996
 • Coombs, Jenkins: Public sector financial management, Chapman&HALL, London , 1994

b) dodatna literatura in viri

 • Cramer, D.: Introducing statistics for social research, London , Routledge, 1994. ISBN 0-415-07514-9, XIV, 318 str..
 • Sachs, L. : Angewandte Statistik, Anwendung statisticher Methoden, Berlin, Springer - Verlag, 1992,
 • Stanovnik, T.: Javne finance, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 1998
 • Rupnik: Javnofinančni pojmovnik, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1997,
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji, seminarjih in vajah

4. Obveznosti študenta

Študent mora aktivno sodelovati na seminarjih in na vajah (80%). Obvezno mora pripraviti seminarsko nalogo.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Seminarska naloga ter ustni izpit.