491 Informacijski sistemi v upravi

491 Informacijski sistemi v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar
 • Sodeluje: dr. Mitja Dečman

 

1. Namen predmeta

Glavni namen predmeta je predstaviti študentom najpomembnejše značilnosti in posebnosti uporabe informacijske tehnologije v upravi ter njene nekatere najbolj tipične informacijske sisteme. Študentje se seznanijo tudi z normativno ureditvijo elektronskega poslovanja uprave ter varovanja osebnih podatkov.
Glede na svojo vsebino je predmet povezan z informacijskimi in upravnimi predmeti v vseh letnikih in znotraj njih.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje bodo v okviru predmeta razširili in poglobili znanje in razumevanje informacijskih sistemov v upravi, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi srednješolsko izobraževanje in se seznanjali z najnovejšimi trendi razvoja na obravnavanem področju. To znanje jim omogoča na profesionalen način razpravljati in reševati probleme, s katerimi se srečujejo v praksi. Usposobili se bodo tudi za zbiranje in interpretacijo ter kritično analizo zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje. Študentu pridobljeno znanje omogoča, da pri svojem delu ali poklicu argumentirano razpravlja in rešuje probleme. Pridobljeno znanje mu omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji.

2. Vsebina predmeta

 • Informacijski pogled na upravo
 • Značilnosti elektronskega poslovanja uprave in e-uprava
 • Temeljni informacijski sistemi in registri
 • Javni elektronski portali
 • Informacijski sistemi lokalne uprave in samouprave
 • Ravnanje z dokumentarnim gradivom v upravi
 • Zakonska ureditev varovanja in zaščite podatkov v upravi  

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Zapiski s predavanja
 • M. Vintar: Informatika v upravi (v pripravi)
 • C. Bavec: Informatika v upravnih dejavnostih. Univerza v Ljubljani, VUŠ, 1994.

b) dodatna literatura in viri

 • Grad, J., Jaklič, J.. Baze podatkov, (EF, Učbeniki). 1. natis. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1996.
 • Revija 'Uporabna informatika'.
 • Zborniki posvetovanj Dnevi slovenske informatike.
 • Zborniki posvetovanj INDO (Informatika v državnih organih)
 • C. Bavec: Informatika v upravnih dejavnostih. Univerza v Ljubljani, VUŠ, 1994.

4. Obveznosti študenta

Obvezna 75 % udeležba na vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je v pisni in ustni obliki. Za pozitivno oceno je potrebno doseči 60 %. Ustni izpit študentje opravljajo, če dosežejo med 56 in 60 % točk. Kolokviji se določijo po dogovoru s profesorjem. Uspešno opravljena kolokvija se štejeta za pozitivno opravljen izpit.