490 Lokalna samouprava

490 Lokalna samouprava

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Stane Vlaj
 • Sodeluje: mag. Marko Starman

 

1. Namen predmeta

Predmet seznanja študente s temeljnimi pojmi, zgodovinskim razvojem lokalne samouprave, ustavno in zakonsko ureditvijo lokalne samouprave v RS, aktualnimi vprašanji pri njenem uresničevanju ter primerjalno analizira nekatere tuje ureditve. Posebno pozornost namenja dejavnosti Sveta Evrope in Evropske unije na tem področju.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent pridobi znanje s področja lokalne samouprave kot dela javne uprave. Usposobi se za kritični razmislek o družbenih, pravnih, upravnih, socioloških in drugih vidikih lokalne samouprave, kot se uveljavlja ter z evropskimi standardi in prakso, ki se uveljavlja v nam primerljivih evropskih državah. Seznani se z relevantmi in novostmi kot so javna etika na lokalni ravni, institucionalni dialog med državo in lokalnimi skupnostmi, pomen lokalne in regionalne demokracije za vse vrste demokracije, načelo subsidiarnosti, decentralizacija in regionalizacija, čezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti idr. Teorijo in normativni okvir lokalne samouprave sooča s primeri iz domače in tuje prakse. Številni viri študentu omogočajo samostojno poglabljanje v posamezna vprašanja lokalne samouprave.

2. Vsebina predmeta

 • Uvodni pojmi
 • Zgodovinski razvoj lokalne samouprave
 • Značilnosti komunalnega sistema
 • Primerjalni pregled položaja občin
 • Sestavine reforme lokalne samouprave v RS
 • Ustavna ureditev lokalne samouprave
 • Evropska listina lokalne samoupravezakon o lokalni samoupravi
 • Dokumenti sveta evrope o regionalni samoupravi
 • Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
 • Aktualna vprašanja sodobne lokalne samouprave v Evropi in pri nas
 • Vrste občin
 • Naloge občine
 • Lokalne javne finance
 • Organi občine
 • Občinska uprava
 • Javne službe na lokalni ravni
 • Varstvo lokalne samouprave in pravic posameznikov ter organizacij
 • Svet Evrope in Evropska unija o regionalizmu
 • Primerjalni pregled razdelitve pristojnosti med državo in podržavnimi ravnmi oblasti
 • Regionalizacija Slovenije

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Dr. Stane Vlaj, Lokalna samouprava (druga spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana , julij 2004.
 • Robert J. Bennett: Local Government in Post-Socialist Cities. Discussion Papers, No. 2, 1997. Local Government And Public Service Reform Initiative, Budapest , Hungary.

b) dodatna literatura in viri

 • Dr. Janez Šmidovnik, Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana , 1997.
 • Pokrajina ¬- druga raven lokalne samouprave, priročnik, Fakulteta za upravo (ur. dr. Stane Vlaj), Ljubljana , junij 2004.
 • Dr. Franc Grad, Dr. Igor Kaučič, Ustavno pravo Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana , 1997.

c) Pravni viri

 • Študenti morajo aktivno sodelovati na vajah (obvezna je 75 % prisotnost za pridobitev frekvence).

4. Obveznosti študenta

Obvezna so predavanja, vaje in seminarska naloga.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Študenti opravljajo izpit v pisni obliki in po potrebi tudi ustno. Možnost izdelave Praktikum II. Obveznost študenta je tudi izdelava seminarske naloge.