488 Upravni postopek in upravni spor

488 Upravni postopek in upravni spor

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Polona Kovač
 • Sodeluje: Tina Sever

 

1. Namen predmeta

Cilj programa je, na temelju pozitivnopravne ureditve in sodnih judikatov spoznavati dovoljeno procesno odločanja v upravnem procesnem pravu ter pravni položaj organa in stranke v nastali procesni situaciji.
Študentje se seznanjajo zahtevnimi procesnimi situacijami, ki nastajajo pri odločanju v upravnih stvareh. Celoten študij temelji na spoznavanju upravnega procesnega sistema in na posameznih primerih, ki jih je v končni inštanci obravnavalo Upravno sodišče ali Vrhovno sodišče ali Ustavno sodišče Republike Slovenije. S tem se udeleženci študija seznanijo s še ali z nedovoljenim načinom upravnega procesnega postopanja in s pravilno razlago procesnih institutov in procesnim varstvom v postopku uveljavljanja pravic in nalaganja obveznosti pred organi uprave in drugimi organi, ki odločajo v upravnih stvareh. Program obravnava tudi dovoljen oblike procesne komunikacije med stranko in organom in se usposabljajo za razreševanje najbolj zahtevnih postopkov odločanja v upravnih stvareh. Drugi del predmeta upravni spor proučuje sodno kontrolo zakonitosti dokončnih upravnih aktov ter dejanj in aktov s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika, prek judikatov sodišč.
Doseženo znanje naj omogoči posameznemu študentu spoznavati možne interpretacije procesnih pravic strank in obveznosti organov pri odločanju v upravnih in upravno sodnih postopkih.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje se s študijem upravnega procesnega prava usposobijo za delo na posameznih zahtevnih upravnih področjih odločanja v upravnih zadevah s področja materialnega upravnega prava. S tem pridobivajo sposobnosti vodenja upravnih postopkov na najrazličnejših upravnih področjih v državni upravi in zastopanja interesov pravnih oseb, ki uveljavljajo svoje pravice in pravne interese.

2. Vsebina predmeta

 • Upravno procesno pravo
 • Temeljna načela kot minimalni procesni standardi
 • Pristojnost
 • Komuniciranje organov in strank
 • Roki in prekluzija
 • Vrnitev v prejšnje stanje
 • Stroški postopka
 • Postopek na prvi stopnji
 • Upravni akti
 • Redna pravna sredstva
 • Izredna pravna sredstva
 • Izvršba
 • Upravno sodno varstvo
 • Ustavno sodno varstvo

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Vilko Androjna: Upravni postopek in upravni spor, Ljubljana, 1977 in kasnejši ponatisi.
 • Breznik, J. in drugi: Komentar zakona o spološnem upravnem postopku, GV založba, Ljubljana, 2001.
 • Grafenauer, Božo: Upravni postopek in upravni spor, GV založba, Ljubljana, 2001.
 • Jerovšek Tone, Zakon o splošnem upravnem postopku z uvodnimi pojasnili, Uradni list RS, Ljubljana, 1999 in 2001.
 • Jerovšek Tone, Pomen načel v upravnem postopku, IV. Dnevi javnega prava, Zbornik znanstvenih razprav, 1998.
 • Jerovšek et al, Začasne odredbe, tretji del, GV Založba, Ljubljana2001,
 • Jerovšek, Tone: Predpisi o upravnem sporu Uradni list RS, Ljubljana, 2001.
 • Jerovšek, Tone: Pravnomočnost konkretnih upravnih aktov, Ljubljana, 1992.
 • Kovač, Polona (2003): Evropski upravni prostor - realnost ali mit, Uprava, št. 2, 16-33, Fakulteta za upravo.
 • Kovač, Polona (2002): Sistemske novosti zakona o državni upravi, zbornik IX. dnevov slovenske uprave, 213-232, Fakulteta za upravo.
 • Krbek, I vo: Upravni akt, Zagreb, 1957.
 • Kerševan, Erik, sodni nadzor nad uporavo, PF, doktorska disertacija, Ljubljana 2003.
 • Pirnat, Rajko, Ustavna pritožba s področja upravnega prava, Javna uprava, 1994, št. 3.
 • Trpin Gorazd, Oblike neformalnega varstva pravic državljanov, Vestnik inštituta za javno upravo, 1990, letnik 26, 1/2.
 • Forsthoff, C.: Lehrbuch des Verwaltungsrecht, München, 1973.
 • Gygi, F.: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, Bern 1974 in nadaljnje izdaje.

b) Pravni predpisi

 • Zakon o splošnem upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02.
 • Zakon o upravnem sporu, Ur. list RS, št. 50/97, 65/97, 70/00.
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (Poročevalec Državnega zbora RS, 2004)
 • Sedonja, Jože, Štriker, Marijan, Todorović, Nikola (2002): Vzorci uradnih pisanj v upravnem postopku, GV Založba, Ljubljana.
 • Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami)
 • Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/04 - UPB)
 • Zakon elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03)
 • Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00)
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 46/00, 63/03)
 • Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami (Uradni list RS, št. 22/01, 81/03)
 • Uredba o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov (Uradni list RS, št. 38/02, 129/03)
 • Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje v splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 11/02)
 • Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03)
 • Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)

4. Obveznosti študenta

Obvezne vaje.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Ocena se sestoji iz ocene vaj, ki se ovrednotijo z do 30 točk in pisnega ali ustnega izpita, ki se oceni z do 70 točkami. Delno lahko študentje opravijo izpit tudi z enim kolokvijem.