486 Kvantitativne metode

486 Kvantitativne metode

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

V okviru predmeta študentje razširijo in dopolnijo znanje statističnih in drugih kvantitativnih metod, ki jih uporabljajo pri predmetih, kjer je pri reševanju različnih vsebinskih problemov vključeno kvantitativo analiziranje pojavov in postopkov.
Vsebina predmeta vključuje poglavja gospodarskega in obrestnoobrestnega računa v obsegu, ki je primeren za razumevanje in izdelavo vrednotenja ekonomskih učinkov v okviru različnih ekonomskih analiz.
Pri predmetu študentje osvojijo metode, ki jim omogočijo analiziranje pojavov v upravi, za izdelavo različnih analiz pri pripravi seminarskih, diplomskih ali drugih nalog.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent:

 • pozna osnovne značilnosti obravnavanih kvantitativnih metod in namen njihove uporabe,
 • izbere in uporabi ustrezno metodo pri analiziranju in optimiziranju procesov in sistemov v javnem sektorju na raziskovalni in razvojni ravni,
 • je sposoben presoditi smiselnosti dobljenih rezultatov in primernosti uporabljenih metod,
 • oblikuje kvantitativne modele, na osnovi opisanih pojavov in podanih podatkov, ki opredeljujejo parametre modela,
 • na osnovi dobljenih rezultatov uporabljenega modela na transparenten način prikaže in interpretira pomen rezultatov izračunov,
 • pozna načine spreminjanja parametrov modela in ovrednoti in pojasni spremebe dobljenih rezultatov izračunov,
 • je sposoben uporabiti (prenašati) uporabo kvantitativnih metod na različna področja javnega sektorja, iskanja razumevanja in uporabe novih metod, ki so primerne za kvantitativno analizo problemov javnega sektorja
 • z metodo projektnega vodenja (mrežnim programom) izdela načrt in je sposoben spremljati izvajanje empiričnih raziskav ali drugih razvojnih projektov,
 • uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju analiz, ter ovrednoti timski proces dela.

2. Vsebina predmeta

 • Ocenjevanje povezanosti statističnih spremenljivk
 • Vzorčenje. Veliki vzorci. Ocenjevanje parametrov. Preizkušanje hipotez
 • Zaporedja, gospodarski račun
 • Mrežni program
 • Linearni program
 • Odločitvena drevesa       

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Devjak, S.: Kvantitativne metode za analize v upravi, Visoka upravna šola, Ljubljana, 2001
 • Meško, I.: Metode optimiranja I. in II. del, Univerza v Mariboru, Maribor, 1989.
 • Devjak, S.: Matematične metode v managementu - statistika, Visoka šola za management Koper, 1997.
 • Lucey T. Quantitative Techniques, ACCA, London 1996

b) dodatna literatura in viri

 • Cramer, D.: Introducing statistics for social research, London , Routledge, 1994
 • Downing, D., Clark J.: Quantitative Methods, Barron's Educational Series, Inc., New York , 1988
 • Mansfield, E.: Basic statistics, New York, Norton and Company, 1986.
 • Usenik, J.: Matematične metode v managementu - poslovni račun, Visoka šola za management v Kopru, 1997.
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji, seminarjih in vajah

4. Obveznosti študenta

Študent mora aktivno sodelovati na seminarjih in na vajah (80%). Obvezno mora pripraviti seminarsko nalogo in jo javno predstaviti.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Seminarska naloga , 2 kolokvija ali pisni izpit, po potrebi ustni izpit