485 Informatizacija poslovnih procesov v uprav

485 Informatizacija poslovnih procesov v uprav

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar
 • Sodeluje: mag. Mateja Kunstelj, Anamarija Leben

 

1. Namen predmeta

Namen predmeta je predstaviti študentom metode in tehnike informatizacije poslovnih procesov v upravi. Izhodišče pri tem je predstaviti proces informatizacije in razvoja informacijskih sistemov skozi analizo, prenovo in modeliranje poslovnih procesov. Študentje se seznanijo z metodami in tehnikami analize ter modeliranja poslovnih in informacijskih procesov ter logično zasnovo informacijskih sistemov. Vsebinsko izhaja predmet predvsem iz Informatike kot temeljnega predmeta, povezan pa je v večjem ali manjšem obsegu tudi z drugimi informacijskimi predmeti v tretjem letniku.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje bodo v okviru predmeta razširili in poglobili znanje in razumevanje informatizacije poslovnih procesov v upravi. Kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi srednješolsko izobraževanje in se seznanjali z najnovejšimi trendi razvoja na obravnavanem področju. To znanje jim omogoča na profesionalen način razpravljati in reševati probleme, s katerimi se srečujejo v praksi. Celotno znanje študentu omogoča obvladovati kompleksnost ter oblikovati presoje na osnovi nepopolnih ali omejenih informacij. Usposobili se bodo tudi za zbiranje in interpretacijo ter kritično analizo zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje. Pridobljeno znanje mu omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija na univerzitetnem programu.

2. Vsebina predmeta

 • Vpliv novih tehnologij na poslovne procese
 • Analiza, načrtovanje in razvoj poslovnih in informacijskih procesov
 • Vloga modeliranja in Metodologija razvoja IS
 • Predstavitev znanja o IS
 • Značilnosti postopkovnega dela IS
 • Podatki in podatkovni modeli
 • Koncepti objektnega pristopa pri modeliranju

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Vintar, M., Kovačič, A.: Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov, DZS, Ljubljana, 1994.
 • Zapiski s predavanj
 • M. Vintar: Učbenik v pripravi
 • M. Vintar: Študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, 2003

b) dodatna literatura in viri

 • Vintar M.: Informatika, BONS, Ljubljana, 2000.
 • Grad, J., Jaklič, J.. Baze podatkov, (EF, Učbeniki). 1. natis. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1996.
 • DeMarco T.: Structured analysis and system specification, Prentice Hall , New York , 1979.
 • Coad, E. U.. Yourdon: Object-oriented analysis, Prentice Hall, London , 1991.
 • Alter, S., Information systems : a management perspective, 3rd ed, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1999.
 • Taylor, D.: Object oriented Information Systems, John Wiley, New York , 1992
 • Turban, E. et al. Information Technology for Management, John Wiley & Sons, Inc., New York , 1999.
 • Damij, T., Tabular Application Development for Information System, Springer Verlag, New York , 2001.
 • Revija 'Uporabna informatika'.

4. Obveznosti študenta

Potrebna je 75 % udeležba na vajah ter izdelava seminarske naloge, v kateri obdelajo konkreten primer informatizacije poslovnega procesa. Seminarska naloga vpliva 30 % na končno oceno izpita.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je v pisni in ustni obliki. Za pozitivno oceno je potrebno doseči 60 %. Ustni izpit študentje opravljajo, če dosežejo med 56 in 60 % točk. Obveznost študenta je tudi izdelava seminarske naloge.