484 Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov

484 Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar
 • Sodeluje: Boris Gramc

 

1. Namen predmeta

Predmet naj zagotovi osnovno razumevanje ekonomike podjetij, ki služi kot izhodišče za razumevanje gospodarjenja javnih podjetij, zavodov, društev in drugih neprofitnih organizacij na različnih področjih. V svetu postaja neprofitni sektor z dobrim managementom, namesto donedavnih državnih izvajalcev, najpomembnejši izvajalec javnih storitev.
Namen predmeta je, da slušatelji obvladajo:

 • razumevanje delovanja podjetja kot osnovnega mikroekonomskega sistema;
 • poznavanje podjetniške ekonomike in njenih temeljnih zakonitosti;
 • uporabo mikroekonomskih tehnik za planiranje, organiziranje, finansiranje, marketing, razvoj in management v profitnih in neprofitnih organizacijah;
 • primerjave privatnih in javnih poslovnih sistemov za izvajanje storitev in izbrana področja družbene politike (social policy), ki vplivajo na te organizacije;
 • vsebino zgodovinskih, zakonskih in političnih vprašanj, ki oblikujejo ekonomiko organizacij v javnem sektorju v različnih družbanih okoljih;
 • praktične izkušnje na osnovi reševanja različnih primerov iz prakse;
 • izdelavo individualnega projekta, ki obravnava lokalno organizacijo za izvajanje javnih storitev (case study).

Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje bodo pri predmetu razširili znanje ekonomike javnih podjetij in javnih zavodov. To znanje jim omogoča na profesionalen način razpravljati in reševati probleme, s katerimi se srečujejo v praksi. Celotno znanje študentu omogoča oblikovati presoje na osnovi nepopolnih ali omejenih informacij. Usposobili se bodo tudi za zbiranje kritično analizo zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje. Pridobljeno znanje mu omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija na podiplomskem programu.

2. Vsebina predmeta

 • Ekonomika podjetij
 • Opredelitev javnih podjetij in zavodov
 • Poslovni procesi
 • Poslovne prvine
 • Poslovna sredstva
 • Trošenje sredstev in vezava sredstev
 • Določanje lastne cene in prodajne cene storitev ter administrativni nadzor cen
 • Lastninska razmerja in upravljanje javnih podjetij in zavodov
 • Oblike koncesij in javno/zasebnega partnerstva
 • Ugotavljanje uspeha in uspešnosti
 • Investicije
 • Analiza poslovanja

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Pučko D., Rozman R.: Ekonomika in organizacija podjetja, Ekonomska fakulteta, Ljubljana , 1993.
 • Brown J., D. S. Silbey: The theory of public utility pricing. Cambridge, London, New York, New Rochelle, Cambridge University Press. Melbourne, Sidney, 1986.

b) dodatna literatura in viri

 • Auerbach A. J., M. Feldstein (urednika): Handbook of Public Economics. Amsterdam, Oxford: North Holland, New York, 1985.
 • Brown J., D. S. Silbey: The theory of public utility pricing. Cambridge , London , New York , New Rochelle , Cambridge University Press. Melbourne, Sidney , 1986.
 • Parris H., P. Pestieau, Saynor P.: Public Enterprise in Western Europe . London , Sydney , Wolfeboro , New Hampshire : Croom Helm, 1987.
 • Argenti J.: Your Organization: What is it for?, McGraw-Hill Book Company, New York , 1993.
 • Hrovatin N., Ekonomika javnega podjetja (učbenik v pripravi, izid predvidoma 2003).

4. Obveznosti študenta

Aktivna udeležba na predavanjih, vajah in seminarjih.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Skupna ocena pri predmetu se določi kot seštevek točk štirih delov: pisnega izpita (70%), seminarske naloge (15%), kolokvija iz računskih nalog (10%) in udeležbe na vajah (5%).