483 Javne finance

483 Javne finance

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 65
 • Nosilec: dr. Maja Klun

 

1. Namen predmeta

Predmet naj bi seznanil študente s temeljnimi značilnostmi prihodkovne in razhodkovne strani konsolidirane bilance javnih financ. Analitično so prikazane osnovne skupine davkov, davčna načela in učinki, ki jih davki imajo na zavezance in gospodarstvo. Poleg rešitev, ki veljajo za slovenski davčni sistem, so predstavljene tudi razmere v državah EU.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje bodo pri predmetu razširili znanje javnih financ ter osnovnih davčnih pojmov. To znanje jim omogoča na profesionalen način razpravljati in reševati probleme, s katerimi se srečujejo v praksi in kasneje na delovnem mestu. Znanje študentu omogoča oblikovati presoje na osnovi nepopolnih ali omejenih informacij. Usposobi se tudi za analizo zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje. Pridobljeno znanje mu omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija na podiplomskem programu.

2. Vsebina predmeta

 • Funkcije javnih financ
 • Osnovni davčni pojmi
 • Davčni sistem in davčna politika
 • Analiza davkov (dohodnina, DDV, premoženjski davki, davek od dobička pravnih oseb, druge davščine, prispevki za socialno varnost)
 • Primerjava med slovenskim sistemom obdavčenja dohodkov in obdavčenjem v tujini
 • Primerjava slovenskih in tujih oblik obdavčenja potrošnje
 • Lokalne javne finance
 • Javni izdatki: obseg in struktura
 • Javni izdatki: načela in kriteriji
 • Proračun, proračunski deficit
 • Primerjava socialnega zavarovanja doma in v svetu
 • Statistične klasifikacije javnih financ

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Kranjec, M.: Davki in proračun, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003.
 • Stanovnik, T.: Javne finance, EF, Ljubljana, 2004.

b) dodatna literatura in viri

 • Šircelj, A. ( ur ): Predpisi o davkih, GV, Ljubljana , 2000.
 • MUSGRAVE Richard A., MUSGRAVE Peggy B.: Public Finance in Theory and Practice, fifth edition. New York: McGraw-Hill Book Company, 1989.

4. Obveznosti študenta

Udeležba na vajah in sodelovanje na predavanjih.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit ter možnost enega kolokvija.