482 Ekonomika javnega sektorja

482 Ekonomika javnega sektorja

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar
 • Sodeluje: dr. Maja Klun, dr. Aleksander Aristovnik, dr. Primož Pevcin

 

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznanitev študentov z osnovami ekonomike javnega sektorja v pogojih tržne proizvodnje. Od teoretičnih osnov za uvajanje tržnih kriterijev na področju delovanja javnega sektorja preide na obravnavo politike in prakse javnega sektorja. Prikaže možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje. Posebej obdela vprašanje proračunskega finansiranja in oblike privatizacije javnega sektorja pri nas primerja z različnimi rešitvami zagotavljanja in finansiranja v drugih tržnih ekonomijah.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje si pri študiju predmeta pridobijo in zagotovijo pregledna znanja na predmetnem področju. Usposobijo se za orientacijo v sistemu ekonomskih pojmov. Pridobljena znanja in sposobnosti jim omogočajo formalne komunikacije v organizacijah, v katerih se opravlja delo. Celovitost in zaokroženost pridobljenih znanj in sposobnosti jim omogoča načrtovanje in vključitev v zahtevnejše oblike študija predmetnega področja.

2. Vsebina predmeta

 • Obseg in značilnosti javnega sektorja
 • Vloga in pomen javnega sektorja
 • Analiza javnega sektorja
 • Teorija tržne ekonomije
 • Vpliv države na delovanje javnega sektorja
 • Teorija rasti javnega sektorja in teorija javne izbire
 • Oblike državnega intervencionizma na področju javnega sektorja
 • Proračun
 • Politika javnih izdatkov
 • Evropska unija in javni sektor
 • Privatizacija javnega sektorja in izkušnje drugih držav
 • Analiza poslovanja enot javnega sektorja
 • Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Setnikar-Cankar, S., Klun M., Pevcin P., Aristovnik A.,: Ekonomika javnega sektorja (učbenik v pripravi), FU, Ljubljana , 2003.
 • Stanovnik, T.: Javne finance, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2004

b) dodatna literatura in viri

 • Bailey, Stephen J.: Public Sector Economics, Macmillan, London , Druga izdaja, 2002.
 • Curwen, Peter; Richardson, Bill; Nwankwo, Sonny; Montangero, Luiz: The public Sector in Transition, Pavic Publications, Sheffield Hallam University , 1994.
 • Hrovatin, Nevenka; Montanhero, Luiz: Public-private sector partnerships in providing infrastructural services: The Need For Further Development in Slovenia , Pavic Publications, Sheffield Hallam University , 1999.

4. Obveznosti študenta

Za pridobitev frekvence pri predmetu morajo študentje obiskovati vaje (2/3 prisotnost) in aktivno sodelovati na vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Kolokvij, pisni in po potrebi ustni izpit ter zagovor seminarske naloge.