481 Ravnanje z ljudmi v javni upravi

481 Ravnanje z ljudmi v javni upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Miha Brejc
 • Sodeluje: dr. Janez Stare

 

1. Namen predmeta

Študij tega predmeta študentom omogoča spoznavanje pomena človeških virov v javni in poslovni upravi. Študentje spoznajo temeljna teoretična izhodišča tega predmetnega področja, spoznajo pomen človeških zmožnosti za učinkovito delovanje upravnih dejavnosti, pridobijo pa tudi osnovna znanja o kadrovskih procesih in študiju dela v upravi.
Predmet je vsebinsko povezan z vsemi organizacijskimi in upravnimi predmeti v vseh letnikih.
Splošne in predmetno specifične kompetence

 • Zanje in razumevanje
 • Študent pridobi znanje, ki mu omogoča razumevanje sodobnih pristopov pri ravnanju z ljudmi
 • Poraba znanja in razumevanje
 • Študent zna uporabiti strokovno terminologijo pri predstavitvi predmetnega področja.
 • Resojanje
 • Pridobljeno znanje študentu omogoča selekcijo virov in njihovo presojo pri oblikovanju stališč.
 • Sporočanje in razumevanje
 • Študent je sposoben pisnega in ustnega izražanja na predmetnem področju
 • Učne spretnosti
 • Študent je sposoben samostojnega učenja in študija virov.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljna teoretična izhodišča
 • Osnove študija dela v upravi
 • Pojem dela in delitve dela
 • Pristojnosti in odgovornosti vodilnih oseb za organiziranje dela
 • Upravno poslovanje
 • Ergonomija
 • Človeške zmožnosti
 • Kadrovski procesi
 • Etika

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Brejc, M.: Organiziranje upravnega dela, Izbrana poglavja, Druga dopolnjena izdaja, Visoka upravna šola, Ljubljana , 1996.
 • Lipičnik, B.: Ravnanje z ljudmi pri delu, Gospodarski vestnik, 1998.

b) dodatna literatura in viri

 • Možina, S. et. al.: Management kadrovskih virov, FDV, Ljubljana, 1998.
 • Stone, R.: Human Resource Management, Wiley&Sons New York, 1995 ali dela drugih avtorjev s podobnim naslovom.

4. Obveznosti študenta

Obvezna je prisotnost na vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni ali ustni izpit ter izdelava seminarske naloge.