479 Upravno pravo

479 Upravno pravo

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Janez Čebulj

 

1. Namen predmeta

Namen predmeta je študente seznaniti s pojmom upravnega prava in njegovimi temeljnimi instituti. Obravnava predvsem vprašanja, povezana z viri upravnega prava, nastankom in uporabo upravnopravnih norm, s katerimi se na abstraktni in konkretni ravni urejajo upravnopravna razmerja, poleg tega pa tudi vsa tista vprašanja, ki so pomembna za pravno pravilno in zakonito delo uprave pri izvrševanju njenih izvršilnoupravnih funkcij na lokalni in državni ravni. Posebna pozornost namenjena obravnavi skladnosti upravnopravnih norm z višjimi normami, kakor tudi obravnavi posebnih problemov zakonitosti in upravnih posegov v nekatere temeljne ustavnopravno varovane dobrine. Del predavanj je namenjen tudi obravnavi uvodnih pojmov prava javnih služb in pogodb v javnem sektorju, javnih stvari, javnih pooblastil in odgovornosti države za škodo.
Splošne in predmetno specifične kompetence

 • Znanje in razumevanje: pokaže znanje in razumevanje na področju študija, pri čemer obvlada temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave, potrebne za pravilno in zakonito izvrševanje njenih funkcij. Seznanjen je z novostmi na področju študija.
 • Uporaba znanja in razumevanja: zna uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in je zmožen reševati probleme s področja upravnopravnega dela in rešitve argumentirati.
 • Presojanje: sposoben je zbrati potrebne podatke oziroma informacije, potrebne za oblikovanje predlogov rešitev in ob tehtanju različnih vrednot poiskati ustrezne normativne rešitve.
 • Sporočanje: sposoben je komunicirati na svojem področju tako s strokovnjaki s tega področja kot tudi z laiki.
 • Učne spretnosti: ima razvite učne spretnosti; lahko se strokovno izpopolnjuje in nadaljuje študij z visoko stopnjo samostojnosti.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Funkcije upravno-izvršilne oblasti
 • Pravne podlage na katerih temelji dejavnost javne uprave
 • Obravnava posamičnega upravnega akta
 • Ustavnopravni vidiki dopustnosti upravnopravnega poseganja v človekove pravice
 • Odgovornosti za škodo, ki nastane v zvezi z upravno dejavnostjo države oziroma nosilcev javnih pooblastil ter koncesionarjev

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Čebulj, Janez, Strmecki, Mik, Upravno pravo, učbenik, Ljubljana 2004.
 • Šturm Lovro in drugi: Upravni zbornik 1996, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 1996 (poglavja: Osebe javnega prava, Koncesija, Upravni posegi v zasebno lastnino, Javno dobro, Odgovornost države za škodo).
 • Šturm Lovro, Omejitev oblasti (ustavna izhodišča javnega prava), Ljubljana 1998 (poglavja II., IV., V. in VI.).
 • Craig, Administrative Law, John Wiley & Sons, London , 1993.

b) dodatna literatura in viri

 • Cijan, Rafael, Grafenauer, Božo, Upravno pravo - splošni del , Pravna fakulteta v Mariboru, Maribor 2002.
 • Mužina, Aleksij, Koncesije - pravna ureditev koncesijskih razmerij v Sloveniji in EU, Založniška hiša Primath, Ljubljana 2004.
 • Pavčnik, Marijan, Mavčič, Arne (ur.), Ustavno sodstvo, Ljubljana 2000 (III. in IV. poglavje).
 • htp://ius.info/BAZE/LITE/K/iPodrP695786214.htm

4. Obveznosti študenta

Prisotnost na predavanjih in pri vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Oblika preverjanja znanja je pisni izpit. Pozitivni rezultat je 45 točk od 80: 45-51: zd(6); 52-58: db(7); 59-66: pd(8); 67-73: pd(9) in 74-80: odl(10). Obveznost študenta je tudi izdelava seminarske naloge.