478 Nemški jezik I

478 Nemški jezik I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: pred. Margit Horvath

 

1. Namen predmeta

Namen predmeta je ponoviti in utrditi osnovne jezikovne strukture nemškega jezika in usvojiti sintaktične in leksikalne jezikovne elemente, značilne za strokovno sporočanje na akademski ravni, spoznati strokovno terminologijo, ki omogoča predstavitev povezav, sistema in odnosov pri strokovnem sporočanju ter se usposobiti za razumevanje branih in slišanih strokovnih besedil.
Poudarek je na samostojni uporabi različnih virov (slovarjev, leksikonov, priročnikov in sekundarne literature) ter ustnem, pisnem in sporočanju. Študenti ob tem spoznavajo nemško govoreče dežele, njihovo kulturo, navade, poslovne običaje in značilnosti medsebojnega komuniciranja.

2. Vsebina predmeta

vaje za uspešno komuniciranje v poslovnih in družabnih stikih s tujci (simulacije poslovnih situacij); usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije; utrjevanje jezikovnih struktur, ki so značilne za poslovni jezik;
obravnava tem, tipičnih za vsakdanje poslovne situacije v javni upravi: sprejemanje poslovnih obiskov, predstavitev sebe in drugih, pojasnjevanje programa obiska; povabila, pogovori o družini, prostem času in dopustu (kot pogoste teme pogovora pri poslovnem kosilu); opisi delovnih mest in delovne naloge javnih uslužbencev, delovni čas in plačilo za delo, odgovornosti pri delu, odnos do dela; dajanje nasvetov in napotkov, opis poti, telefoniranje (dogovarjanje poslovnih sestankov, odpoved oz. spreminjanje že dogovorjenih terminov), poslovna korespondenca (sporočilo po faksu ali el. pošti, poslovna pisma);
osnovna terminologija s področja javne uprave in EU (npr. mestna in državna uprava, volitve, varstvo okolja, delitev državne oblasti, Slovenija v primerjavi z nemškogovorečimi državami, ministrstva, reforma javnega sektorja, delovna in bivalna viza, storitve s področja javne uprave, glavne inštitucije EU, pomen članstva v EU)

3. Študijska literatura

a) obvezna:

 • Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Margit Horvath, FU, Ljubljana, 2005
 • Langenscheidts Großwörterbuch, "Deutsch als Fremdsprache"
 • katerikoli novejši (obsežnejši) nemško - slovenski oz. slovensko-nemški slovar

b) dodatna:

 • publikacije o Evropski uniji v nemškem in slovenskem jeziku
 • Fakten über Slowenien, Presseamt der Regierung der RS , Ljubljana (zadnja izdaja).
 • Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer, Schmitt, Hueber Verlag, (ali katerakoli druga slovnica nemškega jezika)

c) slovarji in priročniki za učenje slovnice in besedišča na spletu:

d) drugi viri na spletu:

 • Passwort Deutsch - Die-Online-Komponente - www.passwort-deutsch.de

4. Obveznosti študenta

Obvezna udeležba na vajah in predavanjih gostujočih predavateljev, redni mesečni pisni izdelki, morebitni projekti, testi, kolokvij ob koncu prvega semestra in končni izpit.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz naslednjih delov:
Oblika:

 • pisni izpit 60 (redni), 100 (izredni)
 • kolokvij + ev. test/i 15 (redni)
 • projekti (npr. PBL - problembasiertes Lernen) 10 (redni)
 • domače naloge 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih in vajah 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih gostujočih predavateljev 5 (redni)

kriterij ocenjevanja:

 • 57 - 64 % = zd (6)
 • 65 - 74 % = db (7)
 • 75 - 84 % = pd (8)
 • 85 - 92 % = pd (9)
 • 93 - 100 % = odl (10)
 • 50 - 56 % = ustni zagovor*

*Ustni izpit je v primeru če študent pri seštevku posameznih delov ocene doseže 50 - 56 točk oziroma ob njegovi izraženi želji za boljšo oceno, če je dosegel število točk, ki je na meji med slabšo in boljšo oceno.