477 Angleški jezik I

477 Angleški jezik I

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: mag. Manica Danko


1. Namen predmeta

Cilj predmeta je razviti jezikovno in komunikativno raven znanja tujega jezika, predvsem sposobnosti za uspešno razumevanje in oblikovanje ustnih in pisnih besedil, značilnih za strokovno sporočanje na akademski ravni. Jezikovna raven se nanaša na poglobljeno poznavanje jezikovnih pravil s področja oblikoslovja, skladnje in besedja, komunikativna pa na rabo jezika v okoliščinah, ki so čim bližje avtentičnim, in na usposobljenost za dosego specifičnih komunikativnih nalog. Poudarek je tudi na samostojni uporabi raznih virov (slovarjev, priročnikov), branju besedil v tujem jeziku (različna strokovna literatura, časopisni članki), pisnemu sporočanju (pisni poslovni stiki, pisanje povzetkov) ter ustnemu sporočanju (ustni poslovni stiki, sestanki in telefonski pogovori, intervju, argumentiranje, razpravljanje, predstavitve). Slušatelje vzpodbujamo k razvijanju sposobnosti samostojne analize, zbiranja podatkov, oblikovanja sklepov ter na ustvarjalno miselno aktivnost. Navajamo jih na oblikovanje pozitivnega odnosa do tujega jezika in strpnega odnosa do govorcev tujega jezika, tujih kultur in njihovih posebnosti. Glede na potrebo po komuniciranju s tujimi institucijami in ustreznimi posamezniki iz tujine ter glede na potrebo po uporabi tuje literature je predmet po svoji vsebini povezan z vsemi predmeti.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent pridobi sposobnosti, ki nadgrajujeo že pridobljeno znanje angleškega strokovnega jezika in se tako usposobi za delo na različnih področjih javne uprave. Predmet študentu nudi učinkovito podlago za branje strokovnih člankov, govora in argumentiranja ter pisanja ter omogoča nadaljevanje študija na podiplomski stopnji ter ozaveščenost o različnih kulturnih dimenzijah komuniciranja v poslovnem svetu javne uprave

2. Vsebina predmeta

a) Jezikovno področje

 • Razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje)
 • Jezikovne vaje
 • Širjenje družboslovnega besedišča in terminologije

b) Tematska področja

 • Sestanki in konference
 • Osnove ekonomskih odnosov: management v javni upravi
 • Politični sistemi in organizacije
 • Mediji in vloga medijev (pregled in vloga medijev)
 • EU

c) Komunikacijske funkcije

 • Komunikacija v poslovnih situacijah
 • Predstavitve

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Jones, L.2001. Working in English. Cambridge: CUP

b) dodatna literatura in viri
SLOVARJI ON LINE:

KORPUS PREVODOV EVROPSKE ZAKONODAJE

ENOJEZIČNI SPLOŠNI SLOVARJI

 • Macmillan English Dictionary, Advanced, British English Edition
 • Collins Cobuild English Dictionary, 2001, Collins Cobulid.
 • Cambridge International Dictionary of English, 1995, Cambridge: CUP.
 • Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2000, Oxford: OUP.
 • Longman Dictionary of Contemporary English, 2003, Pearson ESL; Book & CD edition (March 18, 2003).

SPECIALNI SLOVARJI

 • Collin, P.H., Ažman-Bizovičar M. 1995. Poslovni slovar (an.-sl., sl.-an.). Ljubljana: DZS.
 • Longyka, T. Slovensko-angleški pravni slovar. 2001. Ljubljana: samozal.
 • Longyka, P. et al. Angleško-slovenski pravni slovar. 2003. Ljubljana : Prestige Group.
 • Šega, L. Veliki moderni poslovni slovar (an.-sl.). 1997. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Harlow . Longman Business English Dictionary. 2000. Pearson Education Ltd.

PRIROČNIKI ZA UČENJE SLOVNICE IN BESEDIŠČA Z VAJAMI:

 • Emmerson, P. Business Grammar Builder. 2002. Macmillan Education.
 • West, C. 1998. Recycling Intermediate English. Georgian Press.
 • West, C. Recycling Advanced English. 1995. Georgian Press (preparation for test)
 • Mascull, B. 2002. Business Vocabulary in Use: Intermediate. CUP
 • Collins Cobuild - Business Vocabulary In Practice [Second edition]

PRIROČNIKA ZA POSLOVNO KORESPONDENCO:

 • Ashley, A. A Handbook of Commercial Correspondence. 2002. Oxford University Press
 • Emmerson, P. Email English. 2004. Macmillan.

4. Obveznosti študenta

Obvezna udeležba in sodelovanje na vajah in gostujočih profesorjih, redno oddajanje domačih nalog, testi, kolokvij ob koncu prvega semestra, končni izpit.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Redni študij:

 • Pisni izpit – 60 %
 • Kolokvij – 15 %
 • Sodelovanje pri vajah (od tega: 5% skupinska predstavitev, 5% domače naloge, 5% testi) – 15 %
 • Sodelovanje pri predavanjih gostujočih predavateljev – 5 %
 • Prisotnost na vajah – 5 %
 • Ustni izpit*
 • SKUPAJ: 100 %

*Ustni zagovor, kadar je skupni odstotek po opravljanju izpita med 55 in 60%.


Izredni študij:

 • Pisni izpit – 100 %