476 Informatika

476 Informatika

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar, dr. Ljupčo Todorovski
 • Sodeluje: dr. Mitja Dečman, mag. Mateja Kunstelj

 

1. Namen predmeta

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente s temeljnimi teoretičnimi koncepti, pojmi ter tehnologijami na področju informatike in informacijskih sistemov. Študentje se seznanijo z vplivom informatike na družbeni razvoj in še posebej na nadaljnji razvoj javne uprave. Program obsega tudi tehnološke osnove informatike z osnovami informacijske infrastrukture (računalništvo, telekomunikacije, omrežja).
Program predmeta je zasnovan tako, da posreduje ustrezna sistemska znanja o informatiki, ki so pomembna za razumevanje vloge informacijske tehnologije v sodobnih organizacijah in še posebej v javni upravi. Vsebinsko je predmet tesno povezan z predmeti Temelji organizacije, Temelji managementa in Statistiko. Program je zasnovan tako, da študent pridobi celotni konceptualni in pojmovni inštrumentarij, ki je potreben za nadaljnji študij v višjih letnikih.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študentje bodo v okviru predmeta razširili in poglobili znanje in razumevanje informatike, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi srednješolsko izobraževanje in se seznanjali z najnovejšimi trendi razvoja na obravnavanem področju. Usposobili se bodo za samostojno porabo tega znanja pri reševanju najrazličnejših strokovnih problemov s katerimi se bodo srečevali pri delu na upravnih področjih. Razumevanje tega področja jim omogoča razumevanje snovi tudi pri drugih predmetih in sposobnost samostojnega razmišljanja ter analize obravnavanega področja. Usposobili se bodo tudi za zbiranje in interpretacijo ter kritično analizo zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev osnovnih pojmov
 • Splošna sistemska teorija
 • Osnove informacijskih sistemov
 • Predstavitev glavnih razvojnih smeri informatizacije uprave
 • Informacijska in telekomunikacijska tehnologija
 • Informatizacija upravnih procesov
 • E-uprava
 • Primeri tipičnih informacijskih sistemov v javni upravi

3. Študijska literatura

a) obvezna literature in viri

 • Vintar M. : Informatika, BONS, Ljubljana, 2003.

b) dodatna literature in viri

 • Resinovič G., Gradišar M.: Informatika v poslovnem okolju, EF, Ljubljana , 1996.
 • O'Brien, J. A.: The nature of computers, Dryden press, Orlando , 1995.
 • Zwass V., Foundation of Information Systems, McGraw-Hill , New York , 1998.
 • Zborniki referatov z ' Dnevi slovenske informatike'.
 • Revija Uporabna informatika.
 • Zapiski s predavanj.

4. Obveznosti študenta

Študenti morajo aktivno sodelovati na vajah (predpisana vsaj 75 % prisotnost za pridobitev frekvence).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Študent opravlja izpit iz teoretičnega in praktičnega dela in sicer najprej teoretični, čez nekaj dni pa praktični del. Teoretični del prinese največ 50% točk in praktični del največ 50% točk. Za uspešno opravljen izpit je potrebno zbrati na vsakem delu več kot 50% možnih točk.
Študent lahko predhodno opravlja dva teoretična kolokvija. Če na njih zbere skupno več kot 50% možnih točk, gre lahko samo na praktični del izpita.