475 Statistika

475 Statistika

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Žiga Andoljšek, dr. Jože Benčina

 

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti študente z osnovnimi statističnimi metodami in možnostmi njihove uporabe, predvsem na področjih na katerih delujejo upravni delavci. Študentje so na osnovi tako pridobljenih znanj sposobni v konkretnih primerih poiskati najustreznejše poti do korektnega statističnega prikaza: na osnovi vsebinske opredelitve problema poiskati vire podatkov, izbrati statistično metodo, podatke analizirati in rezultate vsebinsko in oblikovno ustrezno prikazati.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent:

 • pozna pravila prikazovanja statističnih podatkov v tabelarnih in grafičnih oblikah,
 • pozna in našteje statistične pojme univariantne analize,
 • navede statistične modele linearnega trenda in regresijske funkcije,
 • prikaže množični pojav v primerni tabelarični in grafični obliki<
 • razume parametre variabilnosti statističnih pojavov,
 • ugotovi korelacijo med množičnimi pojavi iz grafičnih prikazov ,
 • izdela načrt in opravi korelacijsko in regresijsko analizo,
 • opravi analizo in poda komentar rezultatov statsistične analize,
 • pridobi spretnosti zbiranja urejanja in obdelave podatkov z računalniškimi orodji in uvajanja novih metod in računalniških orodij v razvojno raziskovalne analize v upravi,
 • uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih statističnih analiz, ter ovrednoti timski proces dela.

2. Vsebina predmeta

 • Definicija statistike, osnovni pojmi
 • Osnovni statistični pojmi
 • Relativna števila
 • Frekvenčne porazdelitve
 • Rang. Kvantilni rang. Kvantili
 • Srednje vrednosti
 • Mere variabilnosti, asimetrije in sploščenosti
 • Analiza časovnih vrst
 • Korelacija in regresija

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Devjak, S.: Matematične metode v managementu - statistika, Visoka šola za management Koper, 1997.
 • Seljak, Janko: Statistika v javni upravi, Visoka upravna šola, Ljubljana, 2000.

b) dodatna literatura in viri

 • Artenjak, J. Poslovna statistika, Univerza v Mariboru, Maribor, 1997
 • Košmelj, B. : Statistika, Ljubljana, DZS, 1994.
 • Mansfield, E.: Basic statistics, New York, Norton and Company, 1986.
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji, seminarjih in vajah

4. Obveznosti študenta

Študent mora aktivno sodelovati na seminarjih in na vajah. Obvezno mora pripraviti seminarsko nalogo.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Seminarska naloga , 2 kolokvija ali pisni izpit, po potrebi ustni izpit